Atraktívne vzdelávacie odbory s nádychom slobodného povolania. Súčasný trend s patinou tradície


3643   -   5
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SOŠ Pod Bánošom , včely

O atraktívne vzdelávacie odbory bude u mladých vždy zvýšený záujem. Medzi také patria napríklad aj odbory, ktoré majú výbornú živnú pôdu na úpätí kopca Bánoš v Banskej Bystrici. Pri vstupe do sídliska Rudlová-Sásová sa rozprestiera známy areál Strednej odbornej školy Pod Bánošom 80. Inštitúcia má takmer 70-ročnú tradíciu. V súčasnosti prichádza s koncepciou usporiadania života, upozorňujúcou na to, že aj vidiek a potravinárske remeslá majú svoje čaro a môžu byť atraktívne pre život, stať sa jeho základom.

Vo vzdelávacom procese uplatňuje škola skôr tradičný koncept odbornej prípravy. Prioritou je praktická stránka podnikania a schopnosť mladých ľudí, absolventov školy, aplikovať poznatky a zručnosti získané počas štúdia v praxi. Škola vynakladá úsilie na to, aby vrátila vidieckej krajine jej prirodzeného hospodára. Preto sa stala lídrom komplexného odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb  na vidieku v regióne.

SOŠ Pod Bánošom, včela, lexikon, škola, vidiek

Sladké mámenie…

Škola – základ života

Toto je známa pravda, ktorá – bez výnimky – platí v tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Škola totiž zohľadňuje “staré dobré pravidlá” a prispieva k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík.
A to je jeden z hlavných faktorov pre rozvoj vidieka.
Súčasťou školy sú dve centrá odborného vzdelávania a prípravy:

  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy v cukrárstve a pekárstve

Vzdelávacie odbory potvrdzujú kvalitu školy aj v medzinárodnom ponímaní. Odbory školy sú totiž od roku 2004 certifikované britskou medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Posledný získaný rating je BBB – Vysoko erudovaná a profesionálne vedená vzdelávacia inštitúcia. Certifikát IES je platný na celom svete a je významným záväzkom pri výchove a vzdeávaní ďalích generácií pre slovenský vidiek. Certifikovné nie sú iba vzdelávacie odbory. Certifikát kvality v novembri 2019 získala aj samotná škola – Certifikát ICI (International Certification Institute).

Neprehliadnite:
Na hranici národného parku sa usadili Včely raja. Budú zabávať, vzdelávať i liečiť… aj vás

 


Byť moderný a na život pripravený…

Najznámejším odborom školy je učebný odbor včelár, včelárka. Vzdelávaním včelárov je škola známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Špičkovým vybavením a zariadením, používaním a aplikovaním nových postupov a technológií je rešpektovaná ako kreatívna inštitúcia v oblasti včelárstva. Mnohé medzinárodné ocenenia to potvrdzujú. Jedným z ocenených bol napríklad projekt BLESABEE („Požehnané včely“) – cesta od zdravých včiel k zdravým ľuďom, ktorý bol koordinovaný SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Projekt získal v septembri 2019 zlatú medailu na Apimondii v Kanade  či cenu výnimočnosti od Európskej komisie.

SSOŠ Pod Bánošom, včela, lexikon, škola, vidiek

Neúnavné vo svojom poslaní

Kde sa dobré pivo varí…

Opäť jedna známa pravda. Akiste aj preto je ďalším vyhľadávaným učebným odborom s celoslovenskou pôsobnosťou biochemik pre výrobu piva a sladu. Odbor je potrebný pre trh práce. Ako hovoria odborníci v tejto oblasti: „Hoci má pivovarníctvo na Slovensku stáročnú históriu, nájsť skúseného sládka je ako hľadať ihlu v kope sena. O slovenské pivo sa nemá kto starať. Chýbajú nám experti.“ Skutočnosť a dôvod navyše rozvíjať tento potravinársky fortieľ. Študenti varia medové pivo, ktoré bolo ocenené na Apimondii v Kanade 3. miestom. 
Bol akreditovaný nový kurz a chystáme sa destilovať medovec, čo je zaujímavá pridaná hodnota pre včelára.
Ďalšou pridanou hodnotou je kurz, v ktorom študenti môžu získať zručnosti v štepení a ošetrovaní ovocných stromov, kríkov a  medonosných rastlín. Odbory včelár, včelárka aj biochemik pre výrobu piva a sladu je možné študovať dennou aj večernou formou.

SOŠ Pod Bánošom, včely

Kto má chuť a pevnú vôľu…

…brány školy má otvorené nepretržite 7 dní v týždni. Študentský ruch neutícha ani počas víkendov. Do školy vstupujú dospelí študenti, aby si rozšírili vedomosti a zručnosti a absolvovali vzdelávacie odbory a najmä zručnosti, ktoré im odovzdávajú nielen naši stredoškolskí učitelia a majstri, ale aj vysokoškolskí učitelia a experti z praxe. Škola študentom umožňuje získať odborné vedomosti a zručnosti aj v zahraničí prostredníctvom mnohých projektov v rámci študijného programu ERASMUS+.
Motto školy
Čo učíme, to robíme je pre študentov a absolventov dôkazom presvedčenia o zmysle svojho poslania. Tunajšie majstrovské cukrárske, pekárske, mäsiarske i včelárske výrobky sú dostupné napríklad v školských predajniach a ponúkajú ich aj viacerí iní odberatelia.

Text a foto: SOŠ Pod Bánošom
Úvodné foto: archív pixabay
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.sosbanbb.sk