Ďalší rozvoj električkovej dopravy v Bratislave podporí ekologickú dopravu v hlavnom meste

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dúbravsko-karloveská radiála v Bratislave, Damborskeho

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal 31. marca podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate – Dúbravsko – karloveská radiála. Svojím podpisom zazmluvnil finančné prostriedky vo výške viac ako 66 miliónov eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Urobil tak po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, na ktorom rokovali o viacerých mestských dopravných a stavebných projektoch.

„Mestské dopravné projekty sú dôležitou súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) ako podpora ekologického cestovania obyvateľov. Pre Bratislavu máme vyčlenené prostriedky z eurofondov nielen na Dúbravsko-karloveskú radiálu, ale aj na stavbu električkovej trate v Petržalke, ktorá sa pripravuje,“ povedal minister Andrej Doležal.

Dúbravsko-karloveská radiála v Bratislave

Električková trať Dúbravsko – karloveská radiála sa nachádza v intraviláne hlavného mesta a prechádza územím mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Modernizovaný úsek trate v dĺžke cca 6,77 km sa začína od tunela pod Hradným vrchom a končí sa v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

Neprehliadnite:
Aká bude Bratislava v roku 2030?

Ide o komplexnú modernizáciu trate, pri ktorej sa nahradia zastarané a opotrebované konštrukcie električkovej trate za nové. Vybudujú sa nové nástupištia zastávok, nové trakčné vedenie, verejné osvetlenie a dopravná signalizácia, zrekonštruujú sa priechody a podchody pre chodcov a prejazdy pre autá. Povrch novej dráhy bude striedavo tvoriť pevný betónový a vegetačný kryt.

Dúbravsko-karloveská radiála v Bratislave

Foto: YIMBA

S rekonštrukciou sa začalo minulý rok v júni a plánované ukončenie modernizácie električkových tratí je tento rok v septembri. Celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII predstavujú viac ako 66 mil. eur. Treba sa nádejať, že rozvoj električkovej dopravy v hlavnom meste Bratislave bude výrazne napredovať. Hádam sa dočkáme nielen rekonštrukcie zastaraných tratí, no najmä projektovania a výstavby úplne nových tratí, ktoré toto mesto tak veľmi potrebuje. Až potom budeme môcť hovoriť o reálnej ekologizácii, no predovšetkým o výraznom zrýchlení verejnej hromadnej dopravy vďaka koľajovej doprave, ktorá zaznamenáva v európskych metropolách veľkú podporu a rozvoj. Prečo by mala byť naša Bratislava výnimkou?

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

Predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Dúbravsko-karloveská radiála v Bratislave, Botanicka zahrada

Nadchod Botanická záhrada

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia. Prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet viac ako 8 miliárd eur, vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania.

Križovatka Molecova

Križovatka Molecova

Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov. Ide najmä o výstavbu diaľníc, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnovu ciest, modernizáciu železníc. V programe je i nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podporu verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII prerozdeľované napr. na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov. Podporovaná je účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie výskumnej činnosti.

Integrovaná zastávka Damborského

Integrovaná zastávka Damborského

Z európskych  prostriedkov operačného programu sú  financované aj  výskumno-vzdelávacie, inovačné  a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest.

www.mindop.sk