Výstava EL LISSITZKY & eR SIKORA v Danubiane


4515   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Výstava EL LISSITZKY & eR SIKORA v Danubiane

 

17. marca 2019 bude v Danubiana Meulensteen Art Museum sprístupnené dielo dvoch významných svetových výtvarníkov EL LISSITZKY a eR SIKORA. Nový medzinárodný projekt predstaví dve osobnosti, dve diela, dva obrazové a ideové svety: svetoznámeho klasika avantgárd 20. storočia, konštruktivizmu a suprematizmu, Lazara/El Lisického (1890 – 1941) a jedného z hlavných predstaviteľov slovenskej a stredoeurópskej neo-avantgardy, konceptualistu Rudolfa Sikoru (1946). Výstava bude sprístupnená až do konca júna 2019.

eR SIKORA v Danubiane

Hlavným zámerom dvoch výstav pod úsporným názvom El Lissitzky & eR Sikora je snaha o sprítomnnenie myšlienky a umeleckého odkazu ruskej/sovietskej revolučnej avantgardy a zároveň záujem podrobiť ich reflexii z odstupu a nadhľadu súčasnosti. Van Abbemuseum v holandskom Eindhovene, vlastník unikátnej kolekcie El Lisického diel, a Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove prichádzajú s ambicióznym projektom, ktorý prepája – ponad čas a priestor – dve osobnosti, dve diela, dva obrazové a myšlienkové svety.

Svetoznámeho klasika avantgárd 20. storočia, suprematizmu a konštruktivizmu, Lazara/El Lisického (1890 – 1941) a jedného z významných predstaviteľov slovenskej a stredoeurópskej neoavantgardy, konceptualistu Rudolfa Sikoru (1946). Ide o spojenie s autorom, ktorý sa u nás ako jeden z mála, vlastne jediný, systematicky a dlhodobo zaoberá dedičstvom ruských/sovietskych revolučných avantgárd a reflektuje i interpretuje duchovný zmysel novátorských činov jej hlavných predstaviteľov, ku ktorým patrili Kazimir Malevič, El Lisickij, Vladimir Tatlin, Alexander Rodčenko a ďalší.

Cez ne však reaguje na všeobecnejšiu problematiku sociálnych utópií a ich dôsledkov – neraz tragických – pre život ľudí a vývoj spoločenských systémov v 20. a 21. storočí. Každá z výstav je vybudovaná ako samostatný celok, pričom sa navzájom dopĺňajú a aktualizujú.

eR SIKORA v Danubiane

EL LISSITZKY

Výstava El Lisického (Lazar Markovič/Elizer Morduchovič Lisickij), ktorej kurátorom je Willem Jan Renders, je zostavená z jedinečnej zbierky návrhov, malieb – gvašov, akvarelov, kresieb, grafických listov, plagátov, knižnej tvorby zo zbierky Van Abbemuseum v Eindhovene. Prostredníctvom originálov, faksimile i neskorších rekonštrukcií jeho kľúčových diel, ukazuje základné míľniky Lisického životnej a tvorivej cesty.

Paradoxne dielo Lisického je dodnes oveľa viac cenené v zahraničí ako doma v Rusku, kde sa postupne vyviazalo z pôvodných spoločensko-historických determinácií: stalo sa integrálnou súčasťou všetkých mienkotvorných – „západných“ – prehľadov dejín umenia, výstav medzivojnovej avantgardy i vizuálneho umenia 20. storočia. Doma v Rusku mal najväčšiu súbornú výstavu len celkom nedávno (2017/2018) v Novej Tretiakovskej galérii, v Židovskom múzeu a centre tolerancie v Moskve.

Bolo to do istej mieri aj preto, že časť dvadsiatych rokov 20. storočia strávil v západnej Európe, v Berlíne, Holandsku, vo Švajčiarsku. Tam získal európsky nadhľad: podieľal sa na úprave a vydávaní mienkotvorných umeleckých a architektonických časopisov, spolupracoval s avantgardnými hnutiami i poprednými predstaviteľmi medzinárodnej avantgardy. Na druhej strane až do svojej predčasnej smrti chcel svojím umením „meniť svet“: stál na strane revolúcie a sovietskej moci, avantgardnými, radikálnymi a nonkonformnými formami chcel šíriť a propagovať idey komunizmu.

Napriek tomu sa stal ikonickou postavou svetovej avantgardy, predchodcom modernej a súčasnej architektúry, umenia, grafického i výstavného dizajnu. El Lisického tvorba je v takomto rozsahu predstavená na Slovensku – a v strednej Európe – po prvý raz.

Bude sa ti páčiť: Koloman Sokol v Nedbalke

eR SIKORA v Danubiane

eR Sikora

Sikorova výstava je koncipovaná ako svojbytná vizuálna a ideová paralela k obrazovému (a ideovému) svetu El Lisického diel. Premyslený výber kurátorky Kataríny Bajcurovej pracuje so staršími i nedávnymi dielami autora, ako aj s ich novými autorskými reinterpretáciami (od sedemdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť), pričom dôraz je na niekoľkých cykloch, ktorých vizualita je blízka, podvedome i vedome, inšpirovaná výrazovým a znakovým repertoárom revolučných avantgárd. Výstava je koncepčne v priestore rozčlenená na tri navzájom súvisiace línie: Prvá predstavuje v skratke Sikorov príbeh v umení a jeho kľúčové body.

Druhú časť

tvoria diela, v ktorých od deväťdesiatych rokov po prelom storočí reagoval na odkaz revolučných avantgárd stelesnený hlavne Malevičovou tvorbou. Tretiu líniu tvoria súčasné interpretácie a aktualizácie niektorých El Lisického diel „tu a teraz“. Neodmysliteľnou stránkou Sikorovej osobnosti je dodnes spoločenský aktivizmus, ktorý našiel prirodzené uplatnenie v jeho výtvarných konceptoch plných etickej – a dnes najmä ekologickej – apelatívnosti.

Ako jeden z prvých umelcov v Československu a aj v Európe sa zaoberal novou problematikou globálno-civilizačného a ekologického ohrozenia sveta. Patrí totiž k tým tvorcom, ktorí na svoje plecia zaujato a s totálnym osobnostným nasadením „berú kríž“ civilizačných a spoločenských problémov jedinca i ľudstva.

eR SIKORA v Danubiane

Necelých sto rokov po El Lisickom poukazuje eR Sikora sugestívnym spôsobom na stav súčasného sveta a ľudskej civilizácie, na to, čo sa stalo s krásnymi utopickými ideami, kam sa zrútili sny, ktorým verili ruskí revoluční tvorcovia, a medzi nimi aj El Lisickij… Diela oboch autorov spája ponad čas aj vizuálny a imanentne výtvarný zreteľ: snaha o univerzalizmus, direktný a lakonický jazyk, ktorému nechýba svojská konštruktivistická poézia, práca s fotografiou, fotomontážou, textom a s objektom, ktorý vystupuje z obrazu, vzniká na pomedzí maľby, sochy a architektúry.

Zdroj: www.danubiana.sk