Ekológia v popredí, chráňme svoj kraj. Bratislavská župa žiada vyradiť trasu ropovodu cez Žitný ostrov.


5582   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
voda, Žitný ostrov, Deň vody, chrana životného prostredia

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, aby vyradilo trasovanie ropovodu Bratislava – Schwechat cez Žitný ostrov. Vedenie kraja žiada jeho vyradenie zo zoznamu, ktorý je v konzultácii Európskej komisie kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry.

Bratislavský samosprávny kraj s vedením ropovodu cez Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov zásadne nesúhlasí.

Trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov je pre nás absolútne neprijateľné. Takýto projekt predstavuje neakceptovateľné riziko a ohrozuje najväčší podzemný zdroj pitnej vody v Európe. Ropovod cez Žitný ostrov je v priamom rozpore s územným plánom regiónu BSK. Priamo ho zakazuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavská župa žiada vyradiť ropovod cez Žitný ostrov

„Vzhľadom na záporné  stanovisko v programovom vyhlásení vlády k jestvujúcemu zámeru projektu ropovodu cez Žitný ostrov. Ako i vzhľadom na rozpor jeho polohy s platným územným plánom Bratislavského kraja, sme požiadali o urýchlené vyradenie projektu ropovodu Bratislava – Schwechat cez Žitný ostrov zo zoznamu PCI, kde je v konzultácii Európskej komisie o zozname kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry,“ vysvetlila podpredsedníčka BSK Elena Pätoprstá. Zároveň zdôraznila, že nakoľko vlastníkom 100 % akcií a. s. TRANSPETROL, a. s. je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, je potrebné urýchlene zosúladiť tento stav s programovým vyhlásením vlády SR a požiadať Ministra hospodárstva za vládu SR o písomné vyradenie ropovodu zo zoznamu PCI.

Neprehliadnite:
Ďalší rozvoj električkovej dopravy v Bratislave podporí ekologickú dopravu v hlavnom meste

Nesúhlas BSK s trasovaním v území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov opiera o platný Územný plán, kde sa zdôrazňuje „optimalizovať územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín na území BSK, vrátane zámeru ropovodu Družba – Schwechat mimo CHVO Žitný ostrov, v súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu.“ 

Bratislavská župa žiada vyradiť ropovod cez Žitný ostrov

Trasovanie predstavuje ekologické riziko a ohrozenie najväčšieho podzemného rezervoáru pitnej vody v Európe. Toto podporuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, v ktorom je uvedené, že v chránenej vodohospodárskej oblasti sa „zakazuje stavať alebo rozširovať ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok“. V tomto prípade neexistuje žiadne paragrafové ustanovenie, ktoré by umožňovalo povoliť výnimku zo zakázaných činností.

Ochrana životného prostredia, zdrojov pitnej vody a zdravia obyvateľov je súčasťou Programového vyhlásenia BSK.

www.region-bsk.sk