Počuli ste o dôsledkoch nozokomiálnej nákazy? Každý z nás môže prispieť ku kvalitnejšej prevencii.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Nozokomiálne nákazy

Pokroky v medicíne sú neodškriepiteľné. Dnes dokážeme zachraňovať, liečiť, alebo aspoň udržiavať primeranú kvalitu života aj ľuďom, ktorí by ešte pred 10 – 30 rokmi neprežili. Limitujúcim faktorom týchto úspechov však môžu byť nozokomiálne nákazy – nemocničné infekcie. Preto je cieľom lepšia prevencia pred nimi všade tam, kde sa môžu vyskytnúť. K obmedzovaniu týchto nákaz musíme prispievať všetci, nielen lekári a zdravotný personál, pacienti, ale naozaj každý z nás.

Výskyt nozokomiálnej nákazy

Odkedy vznikali nemocnice – sústreďovanie chorých na jedno miesto za účelom liečenia – odvtedy sa vytváral priestor pre šírenie rôznych, stále sa vyvíjajúcich infekcií, ktoré ohrozujú najmä chorých ľudí, lebo majú oslabenú imunitu. Ich nositeľom môže byť hocikto, aj človek, ktorý príde navštíviť chorého. „Vznik nozokomiálnych nákaz je podmienený najmä neustále sa zvyšujúcou rezistenciou mikroorganizmov na antibiotiká, narastaním invazívnych výkonov pri vyšetrovaní pacientov, ale aj pribúdaním ľudí s oslabenou imunitou, ktorí majú čoraz výrazne dlhšie prežívanie vďaka modernej medicíne,“ vysvetľuje RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., vedúca Výskumného centra mikrobiológie a prevencie infekcií (CEMIP) a prodekanka pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Nozokomiálne nákazy

Aby boli pacienti čo najviac chránení pred týmito infekciami, musia byť v nemocniciach a ambulanciách dodržiavané prísne hygienické opatrenia, ktoré musia dodržiavať všetci.

Tieto nemocničné infekcie vážne komplikujú priebeh pôvodného ochorenia pacienta, predlžujú dĺžku jeho hospitalizácie. Zvyšujú nárok na ďalšie lieky a tým zvyšujú aj finančné náklady na jeho liečbu. Európske krajiny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hlásia výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni približne 7 %. V roku 2017 bolo na Slovensku vykonané bodové prevalenčné sledovanie, ktoré zistilo výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni 4 %.

Nozokomiálne nákazy

Opatrenia na obmedzovanie infekcií

Dôsledné monitorovanie týchto nákaz pomáha analyzovať nielen ich výskyt, ale aj príčinu ich vzniku a to následne umožňuje prijímať opatrenia na boj s nozokomiálnymi nákazami,” upozorňuje prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH, vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz a hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu.

Neprehliadnite: November sa mení na MOVEMBER

Efektívne a účinne nastavené hygienické opatrenia môžu totiž výrazne znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz a v konečnom dôsledku tak chrániť pacientov pred zdravotnými komplikáciami. „ Prevencia je najjednoduchším a zároveň najúčinnejším spôsobom ako predísť vzniku nozokomiálnych infekcií. Pre účinnú prevenciu je nevyhnutné poznať výskyt nákaz, ich najčastejšie rizikové faktory, druhy pôvodcov a spôsoby ich prenosu. Medzi najčastejšie nozokomiálne infekcie patria infekcie močových ciest, zápaly pľúc, infekcie krvného obehu, infekcie v mieste chirurgického výkonu a hnačky. Postihnutému pacientovi sa vždy predlžuje hospitalizácia, musí byť nasadená adekvátna liečba, pričom často sa siaha po rezervných a finančne náročných antibiotikách,“ hovorí RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.

Nozokomiálne nákazy

Investície do preventívnych opatrení sú najúčinnejšie

V kvalitných nemocniciach sú nosiče na alkoholovú dezinfekciu doslova na každom kroku. Investície do preventívnych opatrení môžu znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz až o 40 – 60 %. Hygiena rúk je nákladovo najefektívnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a prevencie šírenia rezistencie na antibiotiká. Množstvo epidemiologických štúdií potvrdilo, že hygiena rúk znižuje výskyt nozokomiálnych infekcií, preto základnou úspešnou intervenciou v boji proti týmto nákazám je práve zavádzanie štandardov dezinfekcie rúk.

Stačí ovládať základných päť momentov hygieny rúk, pravidelne používať alkoholovú dezinfekciu, dodržiavať režim dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok a nemocničného prostredia. Investícia do prevencie je vždy lacnejšia ako investícia do zdravotnej starostlivosti pacienta, ktorý sa nakazil nozokomiálnou nákazou,“ vysvetľuje Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MEDU. „Riešenie je jednoduché,“ hovorí profesorka Štefkovičová a pokračuje. Každý zdravotnícky pracovník si musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou pred kontaktom s pacientom, po kontakte s pacientom, pred aseptickými výkonmi, po kontakte s prostredím pacienta a po kontakte s telesnými tekutinami pacienta. To je päť dôležitých momentov pre hygienu rúk v podobe alkoholovej dezinfekcie. Ich dôsledným dodržiavaním sa môže výrazne znížiť prenos nozokomiálnych infekcií, znížiť šírenie rezistentných baktérií a zvýšiť bezpečnosť pacienta.

Nárast spotreby alkoholovej dezinfekcie na ruky čiastočne síce zvyšuje náklady na dezinfekčné prípravky, avšak v konečnom dôsledku znamená úsporu finančných prostriedkov. „Používanie alkoholovej dezinfekcie na ruky eliminuje šírenie nozokomiálnych infekcií a rezistentných baktérií, čím sa znižuje spotreba antibiotík, klesá počet reoperácií, nepredlžuje sa dĺžka pobytu pacienta v nemocnici a klesajú náklady na špeciálny zdravotnícky materiál. To sú nezanedbateľné benefity, nielen pre pacienta samotného, ale aj pre celý systém zdravotníctva na Slovensku,“ konštatuje doktorka Brňová.

Foto: Shutterstock
Podľa SK+MED pripravila A. K.