Štát na kultúru nezabúda. Podporné dotácie budú významným impulzom na jej rozvoj.


4254   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dotácie ministerstva kultúry pokračujú aj v čase COVID-19

Ministerka kultúry SR Natália Milanová podpísala významné dotačné podprogramy. Ide o Obnovu kultúrnych pamiatok, Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti pamiatkového fondu a Národný cintorín v Martine z dotačnej schémy Obnovme si svoj dom. Podobne významné sú dotácie na Podporu miestnej regionálnej kultúry a Kultúrne poukazy. Úspešní žiadatelia onedlho dostanú pridelené dotácie. Čo je potešiteľné, postupne budú podporené aj ďalšie projekty. 

„Jedinou možnosťou finančnej podpory zo strany ministerstva kultúry sú jeho dotačné programy. Bez obmedzení fungujú aj v čase boja proti COVID-19. S radosťou som preto podpísala desiatky žiadostí o dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok, podporu miestnej regionálnej kultúry, či kultúrne poukazy,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová. 

Dotácie ministerstva kultúry pokračujú aj v čase COVID-19, Milanová Natália

Podprogram 1.1 – Obnova kultúrnych pamiatok

Zameraný na národné kultúrne pamiatky na území Slovenska okrem lokalít svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO).

Priority:

  • reštaurátorské práce, použitie tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác a vypracovanie pamiatkových výskumov
  • obnova objektov v kritickom stavebno-technickom stave
  • obnova a reštaurovanie sakrálnych kultúrnych pamiatok
  • významné centrá cestovného ruchu
  • menej rozvinuté okresy

Podprogram 1.3 – Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Podpora realizácie workshopov zameraných na podporu, tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok a ich dokumentáciu

Priority:

  • podpora publikovania odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  • podpora monitoringu stavebno-technického stavu pamiatkového fondu, najmä v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Neprehliadnite:
Dočkali sme sa. Už môžu byť otvorené aj malé kníhkupectvá.

Podprogram  1.5 – Národný cintorín v Martine

Zabezpečenie obnovy a reštaurovania hrobov a náhrobkov významných osobností spoločenského a kultúrneho života a údržba areálu kultúrnej pamiatky Národný cintorín v Martine.

Podprogram 5.5 – Postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby

Priority:

  • podpora realizácie postupových súťaží (od regionálnych kôl, po celoslovenské)
  • podpora prehliadok neprofesionálnej umeleckej tvorby (napr. Scénická žatva v Martine, celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO, Hviezdoslavov Kubín a pod.)

Kultúrne poukazy

Sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl.

Titulná foto: Štefan Kačena (Slovakia Travel)
www.culture.gov.sk