Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody. Zapojíte sa aj vy?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody

Chcete získať finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny? Zapojte sa do Programu ochrany prírody (POP), ktorý pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) formou dotácie na rok 2020.

Cieľom Programu ochrany prírody je prispieť k zabezpečeniu starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.

Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody

Veľmi ma teší, že sa nám podarilo po prvýkrát v histórii ŠOP SR pripraviť takýto jedinečný program, ktorý finančne podporí aktivity ochrany prírody. Program je zameraný na tri základné oblasti podpory, ktoré sú pre nás dôležité. Ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny. Podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu.Treťou oblasťou je environmentálna výchova a informovanosť v ochrane prírody. Uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

FinancovanieProgramu ochrany prírody

Financovanie programu je zabezpečené prostredníctvom Environmentálneho fondu. Do programu sa môžu zapojiť nielen obce, združenia a organizácie tretieho sektoru, ale aj fyzické osoby. Prvá časť POP je zameraná na praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny. V jej rámci môžu žiadatelia realizovať aktivity zamerané na starostlivosť o nelesné biotopy, biotopy druhov a chránené stromy (napr. kosenie, odstraňovanie sukcesných drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ošetrenie chránených stromov).

Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody

Ďalej sú to aktivity zamerané na zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností (napr. výroba a umiestnenie hniezdnych podložiek, vtáčích búdok, tvorba liahnísk pre obojživelníky) ako aj aktivity na tvorbu prvkov zelenej infraštruktúry. Všetky spomínané aktivity sa môžu realizovať na pozemkoch, na ktorých sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť. O túto podporu sa môžu uchádzať aj fyzické osoby. Pre obce, mikroregionálne združenia obcí, občianske združenia, miestne akčné skupiny, nadácie a neziskové organizácie sú určené všetky činnosti POP.

Neprehliadnite: Príklad znižovania plastických odpadov

V poradí druha časť podpory programu je zameraná na infraštruktúru ochrany prírody a podporu udržateľných foriem turizmu. Prostredníctvom nej je možné realizovať aktivity zamerané na vybudovanie a opravu infraštruktúry, napríklad realizovať náučné tabule. Označenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody, vyhliadkové miesta všeobecne dostupné širokej verejnosti. Pozorovateľne ako aj aktivity na zlepšenie infraštruktúry rehabilitačných a záchranných staníc.

Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody

Podpora environmentálnej výchovy

Podpore environmentálnej výchovy a informovanosti v ochrane prírody je venovaná v poradí tretia činnosť POP. Budú v nej podporované aktivity na realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí, programov environmentálnej výchovy prístupných širokej verejnosti. Taktiež aktivity na realizáciu šírenia príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav prístupných širokej verejnosti, posterov, publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody.

Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody

„Maximálna výška dotácie je 5 000 EUR pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie. Dotácia 8 000 EUR pre mikroregionálne združenia obcí a občianske združenia v zmysle vydaného usmernenia pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa,“ dodal Lakanda.

Uzávierka prijímania žiadostí je 29. novembra 2019. Všetky aktuálne dokumenty, potrebné prílohy a ďalšie informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke ŠOP SR – www.pop.sopsr.sk a informácie sú poskytované aj e-mailom na adrese pop@sopsr.sk.