Vec nás všetkých – zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí


4661   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hostil medzisektorovú konferenciu Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí. Hlavnými organizátormi konferencie boli Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves.

Cieľom konferencie bolo poukázať na dôležitosť a nevyhnutnosť budovania prvkov zelenej infraštruktúry v sídelných oblastiach, a zároveň poskytnúť samosprávam praktické informácie potrebné k efektívnej ochrane životného prostredia. Pre mestá sú zdravé a správne fungujúce ekosystémy a biodiverzita, ktorá je zabezpečená práve prostredníctvom zelenej infraštruktúry, životne dôležité. Zelená infraštruktúra poskytuje množstvo funkcií, od úpravy mikroklímy, zabezpečenia kvality ovzdušia, čistenia vody a pôdy až po predchádzanie záplavám. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, samospráv, ako aj odborníci z akademického, súkromného aj neziskového sektoru, pričom sa prezentovali skúsenosti zo Slovenska aj zo zahraničia.

Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí

Na životné prostredie sme za posledné štyri roky v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy investovali viac ako 730 000 eur do rôznych projektov, ktoré zlepšujú biodiverzitu a chránia životné prostredie. V minulosti sme ešte pod bývalým vedením pripravili Katalóg adaptačných opatrení na zmenu klímy. Čo považujem za veľmi dôležitý krok, cez ktorý nás odborná verejnosť vníma ako lídra v oblasti lepšieho spravovania životného prostredia. Tento katalóg mal vplyv aj na zmeny regulatívu Územného plánu a taktiež sa podľa neho riadia všetky naše rekonštrukcie školských zariadení a budov tak, aby boli v súlade s požiadavkami modernej doby.

Projekt

Rozpracovali sme projekt Ekocentra v Čunove. Je to cezhraničný projekt vo výške niekoľkých miliónov eur. Ideme robiť pasportizáciu zelene všetkých objektov Bratislavského samosprávneho kraja, čo je okolo 100 objektov a 400 budov. Životné prostredie je aj podľa nášho Programového vyhlásenia jednou z hlavných priorít. Taktiež lobujeme v Bruseli za viac peňazí v rámci kohéznej politiky do ochrany životného prostredia. Koniec koncov je to jeden z tých hlavných piatich cieľov, ktoré boli vytýčené na programové obdobie od roku 2021. Cieľ sa volá „green“, takže v rámci našich možností sa snažíme o maximum,“ povedal na konferencii bratislavský župan Juraj Droba.

Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí

Ochrana životného prostredia je pre Bratislavský samosprávny kraj jednou z priorít, o ktorej hovorí aj Programové vyhlásenie BSK. V tejto súvislosti zástupcovia bratislavskej župy prezentovali odbornej verejnosti príklady dobrej praxe v budovaní prvkov zelenej infraštruktúry a v rozvoji biodiverzity na úrovni samosprávy. V snahe byť lídrom medzi regiónmi na Slovensku v tejto oblasti pripravil Bratislavský kraj niekoľko zásadných strategických a koncepčných dokumentov, napríklad Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy BSK, Koncepciu ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK a Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK.

Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí

V nadväznosti na tieto koncepčné materiály BSK pripravuje v spolupráci s partnermi zo Slovenska, Rakúska a Maďarska. Vybudovanie nadregionálneho Ekocentra environmentálneho vzdelávania a výchovy. V priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa v Čunove. V neposlednom rade BSK motivuje a podporuje obce, súkromný sektor a mimovládne organizácie prostredníctvom vlastného grantového programu Bratislavská regionálna dotačná schéma. Tá poskytuje finančnú podporu na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, či realizáciu vodozádržných opatrení.

Lucia Forman
www.region-bsk.sk