Vzácny historický knižničný fond Podtatranského múzea v Poprade ako pozvánka na minútku do múzea

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Knižničný fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade obsahuje vzácne tlače. Dokumentujú históriu ako vzácne písomné pamiatky na doby minulé. Najstaršie pochádzajú zo začiatku 16. st. Podľa Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach je práve historickým tlačiam venovaná osobitná pozornosť a ochrana, k čomu prispieva aj ich vyhlásenie za historický knižničný fond (HKF).

Vyhlasovanie v troch etapách

1. etapa bola datovaná dňa 14. septembra 2010. Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) bolo vyhlásených za HKD 12 tlačí zo 16. storočia.
2. etapa bola datovaná 11. decembra 2015 a rozhodnutím MK SR boli vyhlásené za HKF 4 tlače zo 16. st. a 14 tlačí zo 17. storočia.
3. etapa bola datovaná 15. júna 2021, keď bolo rozhodnutím MK SR vyhlásených za historický knižničný fond 30 vzácnych tlačí zo 17., 18. a 19. storočia.
Fond knižnice má teda v súčasnosti vyhlásených za HKF, zapísaných v zoznamoch Slovenskej národnej knižnice72 tlačí.

Vzácne písomnosti – zrkadlo storočí

V tretej etape  ide o 2 tlače z obdobia 17. storočia, 23  zväzkov z 18. storočia a 5 tlačí z 19. storočia. Sú to všetko hodnotné knižné vydania obsahovo a typograficky mimoriadne vzácne prevažne nemeckej proveniencie. Boli vydané a vytlačené u významných európskych tlačiarov predovšetkým v Regensburgu, Halle, Lipsku, Norimbergu a vo Viedni. Nájdeme tu aj viaceré vzácne slovacikálne tlače, vydané a vytlačené v Trnave, Košiciach i Levoči.

Luther Biblia, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk


Medzi najvzácnejšie tlače patrí judaikum so vzťahom k Slovensku v hebrejčine Suchan aruch – Prestretý stôl. Časť Jore Deah, vydané vo Viedni u Meira Obornika v rokoch 1788 – 1789. Je to kniha talmudistického spolku v Huncovciach, ktorá sa  používala  pravdepodobne ako učebnica v rabínskej škole až do začiatku 20. storočia. Regionálny význam diela spočíva hlavne v tom, že ide o jedinú zachovanú hmotnú pamiatku, ktorá dokladuje existenciu tejto školy.

Neprehliadnite:

Na minútku do múzea, batizovce, ženský čepiecFarebná pozvánka na minútku do múzea a na tému – etnológia.
Určená je milovníkom ľudových tradícií

Zrkadlo storočí – vzácne písomnosti

Zo slovacík tu máme ďalšie vydanie známeho diela Cithara Sanctorum: Apocalyps. 5.V.8. Pjsně Duchownj, Staré y nowé, kterýchž Cýrkew Křesťanská při Wýročnjch Slawnostech a Památkách, gakož y we wsselikých potřebách swých, obecnjch y obzwlásstnjch, s mnohým prospěchem vžiwá… Ide o veľmi hodnotnú knižnú väzbu, ktoré bolo populárne medzi slovenskými evanjelikmi, no aj dva zväzky latinsko-nemecko-maďarsko-slovenského slovníka vydaného v Košiciach v roku 1828 a tiež tretí a štvrtý diel Notícií Mateja Bela.

Levoča – centrum vzdelanosti

Z hľadiska regionálnej histórie zaujímavé slovacikum je aj dielo Samuela Kleina Kurzgefaßter Religions Unterricht: für die evangelische Jugend der Stadt Felka verfaßt von Samuel Klein evangelischen Prediger daselbst. Vzácna písomnosť bola vydaná v Levoči Josephom Karl Mayerom v roku 1811, ako aj dielo popradského rodáka Jacoba Glatza Gesänge über Tod, Grab und Unsterblichkeit z roku 1830. Okrem toho sme vybrali aj sedem zväzkov Lutherovej Bilie vydanej v Nemecku na začiatku 18. storočia.

Biblia Luther Podtatranské múzeum

Vyznačujú sa bohatou vnútornou výzdobou a sú tiež hodnotné aj z hľadiska knižnej väzby. Pozoruhodné sú aj viacjazyčné slovníky a lexikóny alebo dielo o živote Alexandra Veľkého.

Celkovo bolo v tretej etape vyhlásených 30 vzácnych tlačí a múzejnej knižnici sa tak otvorili nové možnosti z hľadiska ich ochrany, nakoľko sa môže uchádzať o prostriedky na ich reštaurovanie v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia.

Odborný text: Mgr. Jana Kušniráková, Mgr. Jana Cabadajová
Medzititulky: redakcia
Foto: Mgr. Jana Kušniráková, Anna Jančiová, Mgr. art et Mgr. Marek Ružinský
Viac na:
www.muzeumpp.sk
www.facebook.com/podtatranskemuzeum/