Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice. Unikátne tlače zo 16. storočia


3640   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SNK Humanizmus a renesancia

Milovníkov náročných titulov nepochybne osloví kniha Ľubomíra Jankoviča a Kláry Komorovej: Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice. Je to ďalšia reprezentatívna monografia, prezentujúca bohatstvo a rôznorodosť fondov Slovenskej národnej knižnice (SNK). Tentokrát ide o tlače zo 16. storočia, ktoré dokumentujú krásu knižnej kultúry v prelomových obdobiach západnej civilizácie. Knižná novinka vyšla vo Vydavateľstve SNK a bola nominovaná do niekoľkých celoslovenských knižných súťaží.

Čitateľovi ponúka veľmi bohatú i obsažnú obrazovo-textovú časť, ktorá je rozčlenená na viaceré štrukturované kapitoly. Jej obsah je výsledkom dôsledného pramenného výskumu, zaradenia a zhodnotenia najvýznamnejších a najcennejších pamiatok knižnej kultúry obdobia humanizmu a renesancie, ktoré uchováva SNK. Určite poteší a obohatí novými informáciami znalcov umenia, historikov i početných milovníkov kníh.

SNK humanizmus a renesancia. Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice. Unikátne tlače zo 16.storočia, umenie, história, kultúra, knihy,

Hľadá sa stratená ľudskosť…

Humanizmus a renesancia v kontexte dejín knižnej kultúry sa šírili po Európe v súlade s hospodárskym a kultúrnym rozvinutím konkrétnej krajiny. V druhej polovici 15. storočia sa dostávajú aj do Uhorska. Spájajú sa najmä s kráľovským dvorom Mateja Korvína (1458 – 1490), ktorý si vzal za manželku princeznú Beatrix Aragónsku. Keďže Beatrix bola od detstva vychovávaná v humanistickom prostredí neapolského dvora a v kresťanskom duchu, po príchode do Uhorska „si priniesla“ so sebou aj taliansku kultúru a civilizáciu. Práve ona sa významnou mierou zaslúžila o budovanie knižnice na budínskom hrade.

SNK humanizmus a renesancia. Matej Korvín. Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice. Unikátne tlače zo 16.storočia, knihy, kultúra, umenie, história, tlač

Neprehliadnite:
Knižné tituly, ktoré formovali svet i ľudí

Najstaršie knihy na našom území

Najstaršie knihy sa na naše územia dostávali z rozvinutých tlačiarskych a vydavateľských centier. Takými boli Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Čechy, Morava a Poľsko. Buď ich nosili študenti, ktorí sa vracali z univerzít, alebo boli výsledkom objednávok cirkevných inštitúcií. V 16. storočí však postupne začínajú silnieť aj pozície školských knižníc, svoje knižnice si budujú aj šľachtické rody a mešťania. Každý v súlade so svojimi finančnými možnosťami a záujmami. Už do nich nezaraďujú len teologické diela, ale aj diela antiky, filozofické traktáty, kroniky, biografie, cestopisy, geografické opisy, atlasy. Veľký záujem je aj o prírodovedné diela, špecifické knihy z oblasti vojenstva, hudby a pod.

SNK humanizmus a renesancia atlas, herbár, knihy, informácie o Slovensku, zdravie, kultúra, tradície, regióny

Medzi najobľúbebejšie tituly vždy patrili atlasy a herbáre

Naša národná knižničná ustanovizeň

Slovenská národná knižnica od začiatku (v rokoch 1863 až 2000 bola integrálnou súčasťou Matice slovenskej) cieľavedome zbierala, získavala, uchovávala, odborne i vedecky spracovávala a svojimi vydaniami sprístupňovala aj vzácne jednotliviny a súbory tlačí zo 16. storočia. Bohaté zbierky unikátnych písomností v zbierkach SNK sú dnes súčasťou zlatého fondu kultúrneho “genotypu” národa a dokumentujú aké hlboké korene má naša knižná kultúra.
Predstavenej novinke Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice určite bude patriť aj vo vašej knižnici dôstojné miesto po jej prečítaní.

Viac informácií nájdete na: www.snk.sk