4xANIMA / Mobilné štúdio – séria edukačných podujatí v stálych expozíciách Oravskej galérie


2787   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
4xANIMA , Oravská galéria

Séria edukačných aktivít 4xANIMA / Mobilné štúdio voľne nadväzuje na predchádzajúci projekt 9xEXP, ktorý pripravila Oravská galéria. Nová séria je zameraná na tvorivú dramatiku a prináša nové metódy galerijnej edukácie a ďalšie formy vzdelávania v oblasti viacerých druhov umenia. Program sa realizuje v stálych expozíciách galérie. Oravská galéria, ako jedna z mála slovenských galérií, prevádzkuje 9 stálych expozícií, z toho 5 v Župnom dome v Dolnom Kubíne.

Expozície umožňujú v chronologickej postupnosti na vybraných zbierkových predmetoch sledovať vývoj slovenského výtvarného umenia od stredoveku až po súčasnosť. V predchádzajúcom projekte boli detskému divákovi vysvetlené niektoré základné pojmy vo výtvarnom umení. V novom programe 4xANIMA sa hravou a interaktívnou formou zoznámi s možnosťami animácie a dramatizácie konkrétnych výtvarných diel vystavených v expozíciách. Súčasťou projektu je multifunkčné mobilné štúdio, využívané ako variabilná edukačná pomôcka.

Podporiť deti v tvorivosti

Zámerom je vytvoriť priestor pre realizáciu viacerých foriem tvorivej dramatiky. Táto metóda aktívneho zapájania detských návštevníkov do realizovaných programov dáva priestor rozvoju ich tvorivosti. Program je členený na 4 tematické cykly: Mobilné bábkové divadlo, Mobilná tieňohra, Mobilné štúdio hraných filmov a divadla, Mobilné štúdio animovaných filmov.

Prinášajú inovatívne formy edukácie detského diváka a prepájajú vizuálne umenie s ďalšími umeleckými druhmi (film, divadlo). Program, určený predovšetkým pre školské skupiny, ponúka deťom metodicky a odborne pripravené aktivity, zamerané na lepšiu orientáciu vo výtvarnom umení.  

4xANIMA

Divák si osvojí základné princípy tvorby animovaného filmu, tieňového a bábkového divadla. Na základe inšpirácie konkrétneho zbierkového predmetu si vyskúša pozíciu animátora, scenáristu, tvorcu bábok, bábkoherca i herca.

Neprehliadnite:

Oravská galériaNávštevníci sa dočkali: Slanický ostrov umenia otvoril 48. turistickú sezónu

Rukopis odborníka

Autorom projektu je profesionálny výtvarný umelec a výtvarný pedagóg Mgr., Mgr. art. Jozef Matuška. Dlhodobo sa venuje edukácii, pripravil niekoľko úspešných projektov tohto typu a tiež predchádzajúci projekt 9xEXP v Oravskej galérii. Všetky edukačné programy v galérii pripravujeme v súlade s učebnými osnovami. Široký rozsah a zameranie našich expozícií nám v plnej miere umožňuje nielen edukáciu formou zážitkového vyučovania predmetov: výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra, ako aj regionálnu výchova, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženskú a etickú výchovu a vytvára priestor aj na medzipredmetové väzby.

4xANIMA

Z núdze cnosť…

Pandémia značne zasiahla aj do nášho fungovania, galéria bola otvorená len v obmedzenom režime. Žiaci sa častokrát učili dištančne, nemohli navštevovať mimoškolské podujatia. Aj napriek tejto neľahkej situácii sa nám od septembra do začiatku decembra podarilo usporiadať 46 workshopov a týmto sa chceme poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa so svojimi žiakmi zúčastnili na podujatiach 4xANIMA / Mobilné štúdio. V projekte budeme pokračovať aj v roku 2022.

4xANIMA

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt bol dofinancovaný z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja a z vlastných prostriedkov.

Text: Oravská galéria
Foto: archív Oravskej galérie

Viac informácií na:
www.oravskagaleria.sk