EKODNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


2760   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
EKODNI Muzeum Humenne

Vihorlatské múzeum v Humennom ako kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s odkazom na ochranu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva sa pripája k podujatiam Svetového dňa životného prostredia. V rámci pokračovania projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pripravuje na 3. – 7. júna 2019 cyklus podujatí s environmentálnou tematikou venovaný Svetovému dňu životného prostredia. Zážitkové podujatie pre žiakov základných škôl EKODNI 2019 sa bude konať v učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea.

Aktuálnou témou tohtoročných EKODNÍ 2019 vo Vihorlatskom múzeu je ekológia a životné prostredie s dôrazom na problematiku znečisťovania ovzdušia. Interaktívne podujatie pre žiakov základných škôl je zamerané na globálne problémy spojené so životným prostredím a hľadaním spôsobov ich riešenia. Obsahovo vychádza téma podujatia zo základnej  myšlienky Svetového dňa životného prostredia (5. jún) − Je len jedna Zem. 

EKODNI Muzeum Humenne

Súčasťou programu v múzeu bude prednáškový blok k aktuálnym environmentálnym témam, videoprojekcia tematických dokumentárnych filmov, beseda s odbornými pracovníkmi ochrany prírody Občianskeho združenia Fauna Carpatica, interaktívne aktivity a hry zamerané na upevnenie získaných poznatkov.

Prehliadka prírodovednej expozície s novými múzejnými exponátmi (dermoplastické exponáty jeleňa lesného, jelenice, srnca, srny a zástupcov u nás rozšírených inváznych druhov živočíchov získalo múzeum ako akvizíciu podporenú z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia).

Bude sa ti páčiť: Karpatská kraslica 2019 v Humennom

V rámci prehliadky prírodovednej expozície názorne priblížime žiakom a pedagógom problematiku inváznych druhov rastlín a živočíchov okolo nás, ktoré patria k jedným z piatich príčin vymierania živočíšnych druhov na planéte. Pokračovanie cyklu EKODNI 2019 zoznámi žiakov s aktuálnym stavom životného prostredia, najväčšími hrozbami jeho znečisťovania i praktickými krokmi, ktorými žiaci môžu prírodné prostredie chrániť. 

Program zároveň informačne čerpá z najnovšej Správy o stave planéty Svetového fondu na ochranu prírody, ktorá  informuje o piatich základných príčinách druhového vymierania na planéte a možnostiach človeka pri zvrátení toho stavu. „Pedagógom a žiakom ponúka podujatie EKODNI 2019 s interaktívnym programom ako platformu hľadania riešení k zmenám životného štýlu. Veríme, že podujatie bude obohatením školskej výučby a nášho spoločného úsilia o výchovu lídrov týchto zmien.,“ zdôvodnila na záver úsilie múzea Jana Fedičová.

EKODNI Muzeum Humenne

www.muzeumhumenne.sk