Z histórie colníctva na Slovensku. Výstava v Tribečskom múzeu o pokušeniach nelegálnej prepravy tovaru


3610   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Z histórie colníctva na Slovensku, jedinečná výstava v Tribečskom múzeu, Topoľčany, peciatky, razitka

Históriu colníctva môžeme datovať do obdobia, keď sa obchodné cesty medzi krajinami začínajú zapĺňať obchodníkmi s rozličným tovarom. Cez Uhorsko prechádzala tzv. Jantárová cesta, ktorá spájala krajiny od Jadranského mora po Baltské more. Panovníci vycítili možnosť naplnenia štátnej pokladnice za pomoci výberu poplatkov pri prekročení ich územia. Začalo sa odvádzať mýto (clo).

Z histórie colníctva na Slovensku, jedinečná výstava v Tribečskom múzeu, Topoľčany, gulomet

Poplatok bola dávka nielen za dovezený tovar, ale aj za používanie ciest, prechody cez mosty a pod. Výšku si každý panovník určoval sám, medzi krajinami sa tieto poplatky mohli odlišovať. Obyčajne bol vo výške 1/30 alebo neskôr 1/20 celkovej hodnoty tovaru. Po skončení Prvej svetovej vojny a vzniku samostatnej Československej republiky bol v roku 1927 prijatý nový colný zákon č. 114/1927 Zb. zo dňa 14.7.1927, tzv. Martincov colný zákon. Meno dostal podľa JUDr. Emila Martinca (21.1.1869), prednostu ministra financií. Ďalším dôležitým medzníkom bolo podpísanie Všeobecnej dohody o clách a obchode – GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 23 zmluvnými stranami 30. októbra 1947. Signatárske krajiny sa dohodli na vzájomnom dodržiavaní troch základných princípov:

1)  nediskriminovať vzájomný obchod
2)  ochraňovať vnútorný trh výhradne colnými sadzbami, nie obchodnými opatreniami
3)  riešiť sporné otázky konzultáciami medzi zmluvnými stranami.

Ďalšia dôležitá dohoda medzi krajinami sa týkala ohrozených druhov živočíchov a rastlín. Bola podpísaná 3. marca 1973 vo Washingtone, niesla názov CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich zvierat a rastlín. Na Slovensku nadobudol platnosť v roku 1992. Pod ochranou je asi 5800 druhov zvierat a 30 000 druhov rastlín. Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú v rámci dohovoru CITES zaradené do 3 príloh (I, II, III) a v rámci platnej legislatívy EÚ sú zaradené do 4 príloh – A, B, C, D. Režim obchodovania pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách je odlišný.

Neprehliadnite:
Odborný workshop Kreatívni umelci a cestovný ruch spojil dva svety

Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. V súčasnosti k dohode pristúpilo asi 180 krajín sveta. Niektoré výrobky sa dajú doviesť pomocou povolenia, niektoré sa nedajú vôbec. Napríklad v roku 2014 bolo v Bratislave zlikvidovaných 8 rohov nosorožcov v hodnote asi 1 mil €. Pri nelegálnom dovoze tovaru hrozí okrem zabavenia tovaru pokarhanie, pokuta od 16,59 € do 4979,08 €, ktorú uloží okresný úrad alebo inšpekcia osobe, ktorá sa dopustila proti právneho konania.

Z histórie colníctva na Slovensku, jedinečná výstava v Tribečskom múzeu, Topoľčany, zhabane predmeti a veci

Tribečské múzeum v Topoľčanoch vystavuje množstvo vecí, predmetov, ktoré dokumentujú prácu Finančnej správy. Ide o ukážky pašovania tabakových výrobkov, v autách sa najčastejšie pašujú vo dverách pod čalúnením, v sedadlách, rezervných kolesách, v palubných doskách namiesto airbagu. Každoročne sa zadrží priemerne asi 60 ton tabakových výrobkov. Na Slovensko sa dostávajú rôzne druhy cigariet hlavne z Bieloruska, Ruska, Ukrajiny. U nás sa predávajú bez kontrolnej známky, t.j. bez zaplatenia spotrebnej dane. Štát takto prichádza na daniach o obrovské množstvo financií. Veľká časť je venovaná ochrane duševného vlastníctva. Hlavne z Ázie k nám prúdia napodobeniny, falzifikáty výrobkov, ktoré sa dostávajú na náš trh.

Spotrebiteľ si kupuje takýto výrobok domnievajúc sa, že ide o originál. Najčastejšie sa falšujú oblečenie, obuv, kozmetika, hračky, súčiastky do automobilov, alkohol, cigarety, elektronika. Pri takýchto výrobkoch hrozí nižšia kvalita výrobkov, niekedy až nefunkčnosť. Často býva ohrozené zdravie spotrebiteľa a – navyše – na takéto výrobky nie je možné uplatniť reklamáciu.

Nepríjemný pocit v obývačke zbohatlíka

Najzaujímavejšou časťou pre návštevníka je však zriadená obývačka zbohatlíka. Tu sa prezentujú zabavené výrobky zo živočíchov a rastlín, ktoré sú súčasťou dohody CITES. Takýto tovar ľudia, mnohokrát aj z nevedomosti, sa usilujú dostať v osobnej batožine domov. Na letiskách je im však tovar odobraný bez náhrady a podľa druhu prenášaného tovaru im hrozí aj pokuta.

Z histórie colníctva na Slovensku, jedinečná výstava v Tribečskom múzeu, Topoľčany

Zaujímavú výstavu, ktorá vznikla v spolupráci s Finančnou správou SR, je možné zhliadnuť v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch až do 29. októbra 2020.