Odborný workshop Kreatívni umelci a cestovný ruch spojil dva svety. Užitočná platforma ukázala cestu pomoci a spolupráce

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Odborný workshop „Kreatívni umelci a cestovný ruch” spojil dva svety, konferencia

Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre realizuje viacero projektov. Od roku 2018 napríklad aj projekt VEGA s názvom „Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt cestovného ruchu na Slovensku“. Za názvom sa skrýva moderná forma kultúrneho cestovného ruchu. Pre ňu je charakteristický rozvoj kreatívneho potenciálu návštevníkov v cestovnom ruchu. Deje sa tak prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych kreatívnych kurzoch i aktivitách, ktoré sú typické pre danú navštívenú destináciu.

Odborný workshop „Kreatívni umelci a cestovný ruch” spojil dva svety

Kreatívna dovolenka má v praxi podobu zážitkového pobytu. Hlavný zážitok je založený na poznávaní nehmotných prvkov kultúrneho dedičstva. Je postavený na učení sa novej zručnosti, spoznaní a pochopení postupu ako niečo kreatívne vytvoriť (obraz, sochu, predmet, jedlo atď.) Typickým príkladom je dovolenka na vidieku. V rámci pobytu absolvuje návštevník – okrem typických rekreačných aktivít – napr. kurz výroby keramiky v keramickej dielni, kurz šitia krivou ihlou, kurz fotografovania a pod. A to vždy pod dohľadom skúseného miestneho umelca či remeselníka.

Kde sa stretávame s kreatívou v cestovnom ruchu?

S kreatívnymi aktivitami v cestovnom ruchu sa môžeme stretnúť aj v pamäťových inštitúciách, ako sú múzeá, galérie, či v kultúrnych a osvetových centrách. Prínosom rozvoja kreatívneho cestovného ruchu je synergický efekt plynúci zo sieťovania aktérov sektoru kultúry so sektorom cestovného ruchu a budovanie dlhodobých partnerstiev.

Neprehliadnite:
SNG nažive | aktuálne na tému Ako funguje galéria digitálne

Kreatívny cestovný ruch má na Slovensku – na základe doterajších výsledkov výskumu – obrovský a zatiaľ takmer nevyužitý potenciál. Prebiehajúca koronakríza zasiahla rovnako intenzívne obidva sektory, ktoré zo dňa na deň stratili svojich návštevníkov a prognózy vývoja pandémie vo svete naznačujú, že návrat do normálnych koľají bude pomalý.

Hľadanie cesty

Aj preto sa riešiteľský kolektív projektu podujal v danej situácii pomôcť. Po uvoľnení epidemiologických opatrení sa 10. júla 2020 na pôde FSŠ UKF v Nitre zorganizoval odborný workshop. Bol zameraný na prezentáciu modelu kreatívneho cestovného ruchu a sieťovanie kreatívnych umelcov i remeselníkov s aktérmi cestovného ruchu. Cieľovou skupinou boli samotní remeselníci a kreatívni umelci a aktéri cestovného ruchu. Pozvaní boli aj zástupcovia regionálnej samosprávy a ústredných štátnych orgánov za oblasť kultúry a cestovného ruchu. Na podujatí sa zúčastnili napríklad aj zástupcovia ÚĽUV, Trnavského samosprávneho kraja, mesta Nitry a oblastných organizácií cestovného ruchu (oocr) pôsobiacich v Nitrianskom kraji.  

Odborný workshop „Kreatívni umelci a cestovný ruch” spojil dva svety

V rámci workshopu riešitelia projektu vysvetlili prítomným vzájomné vzťahy a súvislosti medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom i cestovným ruchom. Predstavili výskumný projekt, jeho ciele a výsledky. Následne sa program sústredil na praktické aspekty zapojenia remeselníkov a kreatívnych umelcov do cestovného ruchu. Neobišli sa otázky a možnosti využitia digitálneho marketingu na zviditeľnenie ich ponuky smerom k aktérom cestovného ruchu aj smerom ku konečným spotrebiteľom. Záver worskhopu bol venovaný networkingu a spoločnému identifikovaniu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb pre rozvoj kreatívneho cestovného ruchu na Slovensku z pohľadu zúčastnených aktérov.

Nové podnety pre cestovný ruch

Účastníci workshopu na konci podujatia prejavili úprimnú vďaku za možnosť zúčastniť sa ho a dozvedieť sa o nových možnostiach uplatnenia, ktoré práve v súčasnej dobe tak veľmi potrebujú.

Viac k pripravovanej konferencii o kreatívnych regiónoch,
ktorá sa vzhľadom na 2. vlnu COVID-19 bude realizovať online
TU

Spolupráca medzi aktérmi je pre nich samotných kľúčová. Zúčastnení remeselníci kontaktovali oocr s cieľom nadviazať a rozvíjať spoluprácu. Oblastné organizácie posilňujú doterajšie destinačné produkty a zostavujú prvé kreatívne ladené programy i balíky služieb. Workshopom sa podarilo naštartovať záujem odbornej verejnosti o danú tému. Dôležité je poznanie, že ide o perspektívu a možnosť etablovať Slovensko na medzinárodnom trhu kreatívneho cestovného ruchu.

Foto: Ing. Norbert Beták, PhD., PaedDr. et RNDr. Ján Veselovský, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Text: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. – zástupca vedúceho riešiteľa projektu, vedúca Katedry cestovného ruchu

Viac na: www.ukf.sk