Ľudovít Čordák – Pred búrkou ako dielo mesiaca marec v Krajskej galérii v Prešove

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Ľudovít Čordák patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej krajinomaľby prelomu 19.  a 20. storočia. Jeho krajinárska tvorba, spolu s tvorbou dobre známeho autora z prostredia Tatier Ladislava Medňanského, predstavuje klasické hodnoty našej výtvarnej minulosti. Krajská galéria v Prešove vo svojich zbierkach opatruje niekoľko diel od tohto talentovaného umelca, ktorý svojou tvorbou prispel k problematike slovenskej krajinomaľby. 

Rozdiely v tvorbe oboch umelcov tu sú…

Na rozdiel od tvorby Ladislava Medňanského, ktorý na svojich cestách za hľadaním nových umeleckých impulzov presiahol až za hranice našej zeme, Ľudovít Čordák upriamil svoju pozornosť na tvorbu v domácom prostredí. Malo to svoje obmedzenia a nevýhody, no aj istú prednosť v tom, že tieto danosti umožnili rozpoznať názorové tendencie a tvorivú schopnosť domáceho úsilia, odkázaného na vlastné sily, na samostatnú interpretačnú schopnosť videného.

Na začiatku tvorby

Už v počiatkoch svojej umeleckej cesty sa prejavil ako veľmi zdatný krajinár, ktorý svojou tvorbou ohúril aj svojho pedagóga na Akadémii výtvarných umení v Prahe – Júliusa Mařáka. Jeho impulzy v podobe neskorého romantizmu sa v tvorbe Ľudovíta Čordáka objavujú až do roku 1900, keď sa postupne vzďaľuje od mařákovej koncepcie a začína sa vyrovnávať so zásadami luminizmu v podobe farbenej skladby obrazu. Upustil od lokálnej farebnosti a okolo roku 1900, rozvinul farebne kultivovanú plenérovú interpretáciu krajiny v jej atmosférických premenách.

Neprehliadnite:

Krajská galéria Prešov, Okno, lexikon.skOľga Bartošíková otvorila Okná ako Dielo mesiaca január ´22 v Krajskej galérii Prešov

Pred búrkou

Dielo Pred búrkou z roku 1926 prítomné v zbierkach galérie, je príkladom uplatnenia spomenutej koncepcie, ktorá v sebe nesie aj duchovné kvality domáceho prostredia. Spoločne s umeleckoestetickými kvalitami,  predstavujú základnú charakteristiku umelcovej výtvarnej tvorby. V spontánnosti farieb a uvoľnenej tvarovej skladbe Ľudovít Čordák zachytil premeny farieb krajiny v momente jej upokojenia sa pred búrkou. Dielo je panoramatickým zachytením východoslovenskej roviny, ktorú doplnil o skupinu ľudí. Tak ako sa v priebehu času mení  vzhľad krajiny, tak za zmenili i pôvodné kvality diela Pred búrkou.

Čas niečo ubral…

Dielo podľahlo zubu času a bolo nutné venovať mu zvýšenú pozornosť pod odborným dohľadom. Maľba na lepenke bola silne znečistená prachom, špinou a starým stmavnutým lakom. Sondážny prieskum odhalil nečakanú farebnosť a intenzitu maľby v čase jej vzniku, typickú pre luminizmus. Použitím syntetického rozpúšťadla a mydlovej vody bolo dielo očistené a zafixované záverečným voskovo-damarovým lakom. Dielo vďaka odbornému prístupu získalo druhý dych a svojou farebnou a svetelnou intenzitou maľby zapôsobí na mnohých návštevníkov galérie.

Ľudovít Čordák Pred búrkou, lexikon.sk

Čas niečo pridal…

Dielo Pred búrkou zastáva významné miesto v zbierkovom fonde Krajskej galérie. Bolo súčasťou mnohých výstav, z ktorých spomenieme výstavu Metamorfózy krajiny z prelomu rokov 2020 – 2021, ktorá ponúkla návštevníkom pohľad do malebných krajín meniacich sa pod vplyvom ročných období. Dielo Pred búrkou od Ľudovíta Čordáka si môžete bližšie pozrieť na webovej stránke galérie v sekcii virtuálne prehliadky.

Pripravené v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove
Text: Andrej Liščinský
Foto: Stanislav Veselovský, Zbierkový fond KG v Prešove
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.sarisskagaleria.sk