Stanislav Balko: Sochár a model – dielo mesiaca október v Šarišskej galérii na tému individuality človeka

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Akademický maliar Stanislav Balko patrí k ťažiskovým postavám nášho neomoderného a postmoderného umenia. Svojou rozsiahlou tvorbou zameranou na individualitu človeka a jej podoby, v svete pretkanom krízovými momentmi našej spoločnosti, predstavuje významnú osobnosť kultúry a umenia druhej polovice 20. storočia. Tvorbu Stanislava Balka je ťažké vymedziť dobovými programami, aj keď sa v jeho tvorbe objavujú ich špecifiká.

Umelcova cesta za umením

Stanislav Balko (nar. 29. septembra 1943 v Banskej Bystrici) v rokoch 1961 – 1964 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesorov Dezidera Millyho a Petra Matejku. V rokoch 1964 – 1967 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesorov Arnošta Paderlíka a Karla Součku. Už raná výtvarná tvorba Stanislava Balka nesie znaky jeho silne intelektuálneho zázemia. O čom svedčí aj jeho cyklus na tému divadelnej hry A. Jarryho (1896) Kráľ Ubu. V cykle vychádza z dadaistického a surrealistického umenia, v ktorom uplatňuje neoexpresívnu a symbolickú maliarsku zložku.

Štúdium bytosti – štúdium človeka

Ako sám Stanislav Balko v r. 2003 napísal: „Moja figurálna tvorba je zameraná výlučne na fenomén človeka v celej jeho zložitosti, človeka nepoučiteľného, no aj zraniteľného, krutého i fascinujúceho vo svojom syzifovskom zápase a túžbe po hľadaní zmyslu bytia. Nehovorím to ako frázu či floskulu, no nepoznám nič fascinujúcejšie, ako problém človeka – svojho blížneho… Vesmír človeka je to najzaujímavejšie a najpodstatnejšie, z čoho vychádza moja tvorba.“

Neprehliadnite:
Sv. Mária Magdaléna – jej kľukaté cesty osudu a výjav biblického deja od neznámeho slovenského rezbára

Dielo mesiaca október

Dielo Sochár a model z roku 1985 možno zaradiť do cyklu s identickým názvom Sochár a model, ktoré sa nesie v surreálnom duchu. Celá tvorba Stanislava Balka vo svojej podstate je súborom rôznych cyklov odkazujúcich a reflektujúcich na sociokultúrne dianie v spoločnosti. Skúmaním jednotlivých motívov možno nahliadnuť do autorovho nazerania na situáciu v danom období. Ako sám o sebe povedal: „Ja patrím k tým, ktorí musia film vytiahnuť v podobe cyklov… Cyklus neopúšťam, keď ja chcem, ale vtedy, keď doslova „odpadne”. 

Stanislav Balko, Sochár a model, kultra , Šariľská galéria Prešov, lexikon

Stanislav Balko: Sochár a model, 1985 olej, sololit, 72 x 60 cm, O 955, v strede dole: S. Balko 85

Na plátne čítame…

Dielo Sochár a model je kompozične sústredené na postavu sochára a jeho modelu – koňa, ktorý z pohľadu diváka levituje nad sediacim sochárom. Celá kompozícia je surrálneho-imaginatívneho charakteru s dôrazom na symboliku farieb. Modrá farba symbolizuje duchovný princíp, ktorý autor uplatnil na ploche pripomínajúcom prierez korpusom sochára evokujúc tak pohľad do jeho vnútra, ako aj okna umiestneného priamo za figúrou. Červená farba, je v tomto prípade nositeľom samotnej hmoty a telesnosti. Spoločne sú tak jednotlivé farby harmonicky usporiadané a obraz sa stáva princípom dynamickej rovnováhy. (Balko, 2003 – 2004) Vo svojej tvorbe Balko kladie dôraz na procesuálnosť maľby, ktorá vo svojej podstate nie je vyčerpaná. Jednotlivé zhmotnenia myšlienok a pocitov prechádzajú transformáciou a vstupovaním do nich sa umelec dostáva hlbšie do vnímania svojej a ľudskej podstaty.

Divák to objaví…

Dielo priamo komunikuje s divákom prostredníctvom imaginatívnej zložky, realitu transformuje v intenciách vlastného nazerania na svet. Neusiluje sa o presné zachytenie záhybov tela pracujúceho sochára, kladie však dôraz na jeho vnútorné prežívanie – na samotnú ľudskú bytosť, na sprostredkovanie pocitovej zložky umelca pri tvorbe diela. Ojedinelé výtvarné vyjadrovanie späté s jeho záujmom o človeka sa tak dostáva aj do cyklu Sochár a model. Keďže Balko sa intenzívne venuje ľudskému prežívaniu a nazeraniu naň v kontexte doby, v ktorej žije, tak v diele možno pozorovať odkazy na vnútornú rozpoltenosť umelca ako takého v 80. rokoch 20. storočia.

Pripravené v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove.
Text: Mgr. A. Malíková
Medzititulky: redakcia

Foto: Miloš Kolčák, Zbierkový fond ŠG v Prešove

Viac na: www.sarisskagaleria.sk