Kľukaté cesty osudu sv. Márie Magdalény a výjav biblického deja od neznámeho slovenského rezbára

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
svätá Mária Magdaléna

Kľukaté cesty osudu svätej Márie Magdalény. Pozícia jej tela i rúk s rozopätými prstami, zvlneným odevom i prameňmi vlasov, v nás evokuje divadelný výjav. Táto sekvencia istého biblického deja je umelecky i výtvarne hodnotným dielom neznámeho slovenského rezbára z polovice 18. storočia bez bližšie určenej proveniencie. Socha svätej Márie Magdalény je drevená polychrómovaná plastika.

V roku 1970 bola zakúpená do zbierkového fondu Šarišskej galérie v Prešove (v tom období Galéria výtvarného umenia). Pri katalogizovaní bola odbornými pracovníkmi galérie identifikovaná a potvrdená pravosť tohto vzácneho umeleckého artefaktu.

Kľukaté cesty a na nich svätá Mária Magdaléna

Na vtedajšie premiérové uvedenie pred prešovským publikom v rámci kolekcie Stálej expozície si v priestoroch depozitára musela počkať dlhých štyridsať rokov. Podľa záznamu v evidenčnej karte sa pod jej primárnu záchranu, spočívajúcu pravdepodobne v zaistení vypadávajúcich častí polychrómie, podpísal v roku 1974 maliar a reštaurátor Ondrej Ivan. Od tej doby sa – možno aj vinou iných nepriaznivých okolností, s ktorými sa Galéria potýkala dlhé obdobie – dostala plastika do rúk reštaurátora až o niekoľko desaťročí neskôr. V roku 2011 prešla renováciou pri príležitosti príprav reprezentatívneho súboru Ikony a drevorezby 15. – 19. stor. a následne v rámci spomenutej Stálej expozície (obe výstavy boli sprístupnené v roku 2013).

Neprehliadnite:

Travel and Emotions

Duševné násilie nemusí páchať len partner. Môžu to byť aj deti, kolegovia či kamaráti 


Neúprosný čas a vzácna pamiatka

Za ďalší dôvod odkladu jej celkového reštaurovania môžeme pokladať aj zlú kondíciu dreveného korpusu diela. Svätá Mária Magdaléna bola poškodená. Išlo o ulomenie hornej končatiny, degradáciu prstov pravej nohy, rúcha, podstavca a neskôr zistených olejových premalieb. Všetky tieto defekty spôsobené časom, klimatickými odchýlkami a zrejme i neodbornou manipuláciou, si vyžiadali dlhodobejší zásah a technologicky náročnejší prístup odborníka. Vďaka opatreniam a týmto postupom sa dielo napokon dostalo do stavu približujúceho sa pôvodnému originálu.

Sv. Mária Magdaléna, Šarišská galéria

Stav pred reštauráciou

Náročný proces obnovy

Po odstránení depozitárneho prachu, povlaku špiny a sekundárnych olejových premalieb, bola plastika petrifikovaná ponorom do syntetickej solakrylovej živice a po vyschnutí očistená vymývaním toluénom. Chýbajúca zdegradovaná drevená hmota na podstavci (napadnutá drevokazným hmyzom) bola doplnená dorezávkou z lipového dreva. Chýbajúca časť prstov (palec) na pravej nohe bola domodelovaná polyesterovým tmelom. Odlomená pravá ruka sa k telu pripevnila pomocou bukových kolíkov a glejového lepidla. Opadané fragmenty pôvodnej polychrómie na tvárovej časti, končatinách a rúchu sa pretmelili kriedovým tmelom. Pomocou retuší sa farebne zjednotili a eliminovali rušivé miesta. Záverečná úprava diela bola prevedená voskovo-damarovým náterom laku, ktorý sa po vyschnutí preleštil do výsledného zamatového lesku.

Sv.Mária Magdaléna, Šarišská galéria , Prešov

Stav po reštaurácii

Neznámy autor zanechal dar a svedectvo

Sv. Mária Magdaléna je vzácna plastika, ktorej autor, proveniencia i osud od jej vzniku do 70. rokov 20. storočia pre nás ostávajú zatiaľ naďalej neznámymi. Svojho pôvabu, uznania i nového poslania a napriek všetkým prekážkam, sa predsa len dočkala. Je súčasťou bohatej a umelecky vysoko posudzovanej kolekcie starého umenia zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove. Jej poslaním je zbierať a uchovávať diela takejto kultúrnej hodnoty.

Text: A. Liščinský, upravené
Medzititulky: redakcia
Foto: archív redakcie