ROZLOMENÁ DOBA 1908 – 1928, AVANTGARDY V STREDNEJ EURÓPE

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ROZLOMENÁ DOBA

Galéria mesta Bratislavy v priestoroch Mirbachovho paláca pripravuje od 27. júna do 27. októbra 2019 pozoruhodnú výstavu – Rozlomená doba 1908 – 1928, Avantgardy v strednej Európe. Približuje dobu obrovských zmien, neistôt a hľadania východísk vo výtvarnom umení v našom stredoeurópskom priestore.

Rozpad Rakúsko-Uhorska v roku 1918 a vznik nových štátnych útvarov sa podstatne dotkol „v strednej Európe“ vonkajšieho i vnútorného života jeho obyvateľov a odrazil sa aj vo výtvarnom umení: ovplyvnil komunikáciu umelcov, zasiahol do ich ľudských a politických postojov, podieľal sa na premene námetov a zrodu nových formálnych prístupov.

ROZLOMENÁ DOBA

Výstava Rozlomená doba 1908 – 928 sa zameriava na zdroje a prejavy tejto dramatickej premeny v období zahŕňajúcom záverečné desaťročie Rakúsko-Uhorska a úvodné desaťročia nástupníckych štátov. Prihliada k dianiu v Berlíne, kde veľa umelcov našlo výstavné a publikačné možnosti i v Paríži, ktorý pre umelcov stále zostával “mestom svetla” a v ktorom mnohí autori dlhšiu dobu žili prípadne čerpali z jeho podnetov inšpiráciu.

V premieňajúcom sa spoločenskom dianí v Rakúsko-Uhorsku a následne v Československu, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a Juhoslávii sa tvorila hustá sieť kontaktov, vytváraná samotnými umelcami. Spolupráca sa uskutočňovala prostredníctvom putovných výstav i najrôznejších časopisov.

ROZLOMENÁ DOBA

Hlavným podnetom vzniku projektu, výstavy s takmer 300 exponátmi, bolo vedomie stále trvajúcej izolovanosti vlastných dejín umenia od stredoeurópskeho kontextu a bytostná potreba spoznať kultúrne dejiny v jednotlivých štátoch stredoeurópskeho teritória, čo je základnou podmienkou hlbšieho porozumenia vlastným dejinám.

Výstava sleduje premeny ľudskej individuality, do ktorej prudko zasiahla prvá svetová vojna. Na jej začiatku stál vyhranený jedinec, spochybňujúci hranice svojho sveta, na konci sa objavila umelá bytosť, ktorej cieľom bolo preživšieho človeka nahradiť a vytlačiť.

Zaujímavé: Svetlo a citlivá vrstva

Ostré protiklady vymedzujú rámec obdobia 1908 – 1928 a vytvárajú dynamické pole pre najrôznejšie umelecké, výrazne odstupňované prístupy, ktorými prenikajú bez ohľadu na smery, skupiny, hnutia či štýly. Tieto prevratné zmeny ovplyvňovali každodenný život človeka, ktorý sa sprvu prepadal do svojho bezodného vnútra. Kým neskôr sa obával typizovaného štandardu, ktorý z neho urobil iba mechanizovanú bábku. Registruje i bohaté vzájomne korešpondencie, cesty jednotlivých autorov a niekedy ich nútené emigrácie do zahraničia.

ROZLOMENÁ DOBA

Zrod Stredoeurópana tých čias zasiahol jeho tri hlavné reflexie novoveku – vzťah k telu, duši a duchu. V rozpätí dvadsiatich rokov prešli zreteľnou premenou. Každá z nich sa výrazne premietala v umeleckých dielach, vďaka ktorým je možné spätne usudzovať na spôsob, ako autor vnímal sám seba. A rozpoznať, kde nachádzal svoje istoty a kde naopak prehlboval svoje pochybnosti, čo mu bolo blízke a s čím sa konfrontoval. Umelecké diela sa tak stali mnohovýznamovými priesečníkmi, na ktoré sa netreba pozerať len z uhla ich štýlovej či smerovej príslušnosti.

Na projekte a vzniku výstavy sa podieľali: Múzeum umenia Olomouc, Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Galéria mesta Bratislavy a Janus Pannonius Múzeum Pécsi. V projekte Rozlomená doba 1908 – 1928, Avantgardy v strednej Európe mapujú podmienky a špecifiká vedúce k vzniku moderného umenia v jednotlivých nástupníckych krajinách Rakúsko-Uhorska.

Výstava Rozlomená doba bola už predstavená v Českej republike (20. 9. 2018 – 27. 1. 2019, Olomouc), Poľsku (5. 3. 2019 – 9. 6. 2019, Krakov), po tieto dní je na Slovensku (27. 6. – 30. 9. 2019, Bratislava) a potom od novembra 2019 putuje do Maďarska.

www.gmb.sk