Asociácia hotelov a reštaurácií SR k novej povinnosti zverejňovať krajinu pôvodu mäsa


3926   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Stanovisko Asociácia hotelov a reštaurácií SR

Asociácia hotelov a reštaurácií SR považuje zavedenie novej povinnosti, akou je označovanie krajiny pôvodu mäsa v prípade pokrmov a hotových jedál pre zariadenia verejného stravovanie, za zbytočnú a neopodstatnenú.

Asociácia hotelov a reštaurácií SR (AHRS) je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž. Ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Stanovisko Asociácia hotelov a reštaurácií SR

Je neštandardné, aby sa takéto rozhodnutia prijímali prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov k iným legislatívnym návrhom, bez akejkoľvek odbornej diskusie. Pričom nespochybňujeme právo poslancov NR SR predkladať poslanecké návrhy.

Potravinové kauzy, ktoré sa spomínajú ako jeden z dôvodov na zavedenie tejto povinnosti, neboli spôsobené nedbalosťou alebo porušovaním hygienických predpisov zo strany zariadení verejného stravovania. Čiže reštaurácií a podobných zariadení. Zároveň je potrebné zdôrazniť, v súvislosti s potravinovými kauzami, ktorých pôvod bol mimo Slovenska. Neboli zaznamenané ani prípady, kedy by došlo k poškodeniu zdravia spotrebiteľov na Slovensku. Práve naopak, dostupné informácie poukazujú na skutočnosť, že dôvodom vzniku väčšiny káuz bolo nedostatočné si plnenie povinností kontrolných orgánov v niektorých krajinách EÚ. Či zlyhanie komunikácie pri informovaní národných kontrolných orgánov a pri hlásení pohybu hygienicky závadných potravín.

Zaujímavé: Naši hotelieri cítia nárast záujmu od Slovákov

Povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania sa neuplatňuje v žiadnej z krajín EÚ. V prípade Slovenska tak ideme nad rámec bežnej praxe v európskych krajinách. Zariadenia verejného stravovania sú na konci výrobného a dodávateľského reťazca. Preto prijímanie akýchkoľvek príkazov i zákazov, ktoré sa ukladajú týmto zariadeniam, neodstránia podstatu vzniku problémov a sú len zbytočnou administratívnou záťažou pod hrozbou sankcie.

Stanovisko Asociácia hotelov a reštaurácií SR

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska apeluje na poslancov NR SR a príslušné rezorty, aby hľadali riešenia na celoeurópskej úrovni. Prijímali opatrenia na zlepšenie kontrolnej činnosti a elimináciu káuz v mieste ich vzniku, nie na konci potravinového reťazca. Zavedenie povinného označovania krajiny pôvodu mäsa je v ostrom kontraste s úlohami tejto vlády, zameraných na odstraňovanie zbytočných regulácií a znižovanie administratívnej záťaže. Rozporuplnosť prijímania týchto rozhodnutí zvýrazňuje skutočnosť, že na rovnakej schôdzi NR SR sú predkladané návrhy. Na odstránenie niektorých zákazov a príkazov v oblasti hygienických predpisov, okrem iných aj pre zariadenia verejného stravovania.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane zdôrazňuje, že dostupnosť informácií o pôvode potravín, či zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o ich kvalite a pôvode, sa dá dosiahnuť lepšou informovanosťou spotrebiteľov. Spoločnou podporou iniciatív, ktoré sú zamerané na zdravé stravovanie. Takéto aktivity sú efektívnejšie a sú pozitívne vnímané spotrebiteľmi i prevádzkovateľmi zariadení verejného stravovania.

Zdroj foto: Pixabay
www.ahrs.sk


TagsGastro