Nové EKOCENTRUM pre Bratislavský región. Do dvoch rokov bude otvorené v kaštieli v Čunove.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
V čunovskom kaštieli vznikne do dvoch rokov Ekocentrum, luhy

Bratislavský samosprávny kraj sa podujal zrekonštruovať kaštieľ v obci Čunovo spolu s priľahlou záhradou a sýpkou. Po komplexnej pamiatkovej obnove s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov tu vznikne Ekocentrum Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré bude prístupné domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov. Prvých návštevníkov privíta v lete 2022.

V čunovskom kaštieli vznikne do dvoch rokov Ekocentrum, sala

„V regióne chýba takéto centrum i podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik ekocentra vytýčili aj v Programovom vyhlásení BSK. Stane sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu, bude plniť nadnárodnú funkciu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom. Určené bude pre všetky vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov, odbornú obec ako aj širokú verejnosť a zahraničných návštevníkov,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Koncepcia

Bratislavský samosprávny kraj spracoval Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraji. Navrhol model siete ekocentier a ponúkol prehľad možností čerpania externých zdrojov. Zadefinoval aj priestor pre Ekocentrum v priestoroch kaštieľa v Čunove na základe vyhovujúcich podmienok ako je blízkosť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Výhodou je dobrá dostupnosť domáceho obyvateľstva mestskou hromadnou dopravou z centra Bratislavy, ako aj pre návštevníkov z Maďarska a Rakúska. Nezabúda sa ani na cykloturistov trasy Eurovelo 6 a Eurovelo 13, či dostupná vzdialenosť národných parkov Donau-Auen a Neusiedler See-Seewinkel v Rakúsku, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.

V čunovskom kaštieli vznikne do dvoch rokov Ekocentrum, pracovna

Budovanie Ekocentra sa začne v lete 2020. Bude pozostávať z troch fáz rekonštrukcie čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. Rekonštrukcia kaštieľa zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. V prvej fáze budovania sa začne s rekonštrukciou kaštieľa a predpolia pred kaštieľom. Vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (Delta Dunaja, Lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác.

Neprehliadnite

Pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie (ide o vykurovanie kaštieľa tepelným čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia. V druhej fáze budovania ekocentra je plánovaná revitalizácia priľahlej záhrady za kaštieľom. Zahŕňa vybudovanie biotopového jazierka, ktoré bude schopné samočistenia zapojením vodných rastlín.

V čunovskom kaštieli vznikne do dvoch rokov Ekocentrum, chodba

Bude ho dopĺňať fontána, vznikne aj vtáčie hniezdo (s priemerom 1,7 m) s drevenou dráhou nad mokraďou, so šplhacím totemom, interaktívnou stenou, zážitkovým chodníkom „bosou nohou“, ako aj so záchrannou stanicou pre zranené živočíchy. Súčasťou projektu bude aj vybavenie dvoch miestností expozície v kaštieli, ktoré budú tematicky rozdelené na Lúky a Polia. Návštevníci nájdu interaktívne prvky ako virtuálna realita – očami hmyzu, modely hmyzu, úľov, potravinovej pyramídy a ďalšie. V poslednej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor.

V čunovskom kaštieli vznikne do dvoch rokov delta

Cieľom Ekocentra v Čunove je prezentácia ekoturistických atrakcií celého regiónu, podpora spolupráce verejných a súkromných inštitúcií. S cieľom ochrany prírodného dedičstva v slovenskom a rakúskom a maďarskom pohraničí, výuka tematicky zameraných environmentálnych a prírodovedných predmetov, krúžkov a kurzov pre všetky vekové kategórie, ktoré sa kombinujú s poznávacími aktivitami v prírode či akcie pre širokú verejnosť s ekoturistickými službami.

Čunovský kaštiel

Rekonštrukcia kaštieľa bude financovaná prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko v rámci projektu „Ecoregion SKAT“. Celkový rozpočet na I. etapu budovania ekocentra je 3 183 000 € a hradený je prevažne z európskych peňazí. (85 % je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je 5 %.). Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, o. z. DAPHNE- Inštitút aplikovanie ekológie, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel a Región Marchfeld (Rakúsko). Spolu s ich rozpočtami je celkový rozpočet na projekt “Ecoregion SKAT” 5 183 000 €. O finančné prostriedky na II. fázu obnovy požiadal BSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. O externé zdroje EÚ na financovanie III. fázy sa bude BSK uchádzať v novom programovom období po roku 2021.  

www.region-bsk.sk