Ekologické trolejbusy v Žiline


4303   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
trolejbusy

Krajské mesto Žilina získalo vďaka príspevku z fondov Európskej únie prostriedky na nákup spolu 27 nových, energeticky úsporných trolejbusov (ekologické trolejbusy). A ďalšie investície, ktoré budú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, majú už pripravené…

Nové trolejbusy sú do prevádzky nasadzované postupne v posledných dvoch rokoch a Žilinčania si ich už stihli obľúbiť. Vďaka nim je verejná doprava v  meste ekologickejšia. Som veľmi rád, že Žilina využíva eurofondy naplno a spoločne pripravujeme ďalšie investície na rozvoj dopravnej siete,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek, keď si bol osobne vyskúšať jazdu novým trolejbusom.

V Žiline sa realizovali dokopy dva projekty nákupu trolejbusov za 14,5 milióna eur. V prvej fáze bolo zakúpených 15 trolejbusov, neskôr si Dopravný podnik mesta Žiliny uplatnil opciu v zmluve s dodávateľom na ďalších 12 kusov trolejbusov. Do konca tohto roka budú zakúpené ešte ďalšie dva nízkopodlažné trolejbusy s pohonom, ktoré budú slúžiť na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia, kde zabezpečuje dopravu MHD.

trolejbusy

Žilinská mestská hromadná doprava prešla v posledných rokoch výraznou obnovou vozidlového parku. Na našich cestách pribudli nové trolejbusy, autobusy, dokonca dva elektrobusy. Aj vďaka týmto vozidlám je cestovanie verejnou dopravou v Žiline kvalitnejšie, ekologickejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie,“ doplnil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Mesto v spolupráci s ministerstvo dopravy pripravuje ďalšie projekty, ktoré by mohli byť realizované s podporou eurofondov v najbližších rokoch. Ide o modernizáciu údržbovej základne trolejbusov, modernizáciu infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, ako aj výstavbu nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Zaujímavé: Deň rodiny v Budatínskom parku v Žiline

Žilinský región je jedným z regiónov, ktoré najviac profitujú z európskych investícií. Od roku 2007 doteraz tu bolo preinvestovaných viac ako 1,5 miliardy eur na železnice, cesty I. triedy, nové regionálne vlaky, či verejnú osobnú dopravu.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.

Prioritné osi OPII:
PO1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 – Verejná osobná doprava
PO4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 – Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 – Informačná spoločnosť
PO8 – Technická pomoc

www.mindop.sk