Míľniky v histórii: vznik slovenskej národnej hymny má zaujímavý príbeh, ktorý mnohí nepoznajú…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Míľniky histórie. Nad Tarou sa blýska

Míľniky v histórii Slovenska. Každý národ má prelomových historických okamihov niekoľko. Má ich aj náš národ. Nepochybne medzi najvýznamnejšie patrí vznik slovenskej národnej hymny „Nad Tatrou sa blýska“. Jej korene siahajú do turbulentných čias 19. storočia, keď sa národné povedomie a úsilie o kultúrnu a politickú nezávislosť v Uhorsku začali výrazne prehlbovať. Táto pieseň, ktorá sa stala symbolom slovenskej národnej identity. Má zaujímavý príbeh svojho vzniku. 

Vznik národnej hymny a jej autor

Pôvodná verzia piesne z 5. marca 1844 má šesť strof. Prvé dve slohy sú dnes súčasťou štátnej hymny Slovenskej republiky a v tomto období si pripomíname 180. výročie jej vzniku. Text hymny napísal básnik Janko Matúška (na obr.) v roku 1844. Inšpiráciou mu boli udalosti zvané „Slovenské povstanie“, keď sa skupina študentov vrátane Matúšku zúčastnila na protestoch proti národnostnej politike maďarizácie. Tieto protesty vyvrcholili po tom, čo úrady nariadili zatvoriť lýceum vo vtedajšom Prešporku. Mesto (dnešná Bratislava) bolo významným centrom slovenského vzdelávania. Po ukončení Matúškových štúdií, zostal so svojimi priateľmi v lýceu, aby sa vyhol povinnému vojenskému náboru. Počas tejto doby napísal niekoľko strof piesne „Nad Tatrou sa blýska“, ktorá odrážala jeho frustrácie z politického tlaku a túžbu po slobode. Melódia piesne bola pravdepodobne adaptovaná z existujúcej ľudovej piesne, ktorú mohol Janko Matúška počuť počas svojich ciest po Slovensku.

Historické míľniky Janko Matúška


Symbolika a význam

Piesňou „Nad Tatrou sa blýska“ sa rýchlo chopili slovenskí národní buditelia a stala sa populárnou po celom Slovensku. Text piesne odráža nádej a túžbu Slovákov po politickom a sociálnom oslobodení a vyjadruje univerzálne túžby národa po spravodlivosti a rovnoprávnosti. Blesky nad Tatrami, ktoré pieseň spomína, symbolizujú búrlivé časy, no aj osvietenie a prebudenie.

Oficiálne prijatie hymny

„Nad Tatrou sa blýska“ bola oficiálne prijatá ako národná hymna československého štátu spolu s českou hymnou „Kde domov můj“ po vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov v roku 1918. Keď sa Československo rozdelilo v roku 1993 a vznikol samostatný Slovenský štátny útvar, pieseň bola prirodzene prijatá ako oficiálna štátna hymna Slovenskej republiky.

Neprehliadnite:

Ja sa prebijem, M.R. Štefánik

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! Taký bol a navždy v našich srdciach zostane náš Milanko… 

 

Tendencie o zmenu národnej hymny

Slovenská národná hymna “Nad Tatrou sa blýska” je, ako už bolo spomenuté, veľmi dôležitým symbolom národnej identity a histórie. Napriek tomu sa v priebehu rokov objavili diskusie a návrhy týkajúce sa možnej zmeny textu alebo melódie hymny. Hoci neboli príliš časté ani intenzívne, reflektujú rôzne sociálne a politické dynamiky v krajine.

Doplnenie textu: jednou z najčastejších myšlienok je doplnenie hymny o ďalšie strofy alebo úplné nahradenie súčasného textu. Hymna aktuálne obsahuje iba prvú strofu a refrén z pôvodnej básne Janka Matúšku, ktorá má celkovo viac strof. Návrhy na rozšírenie sa často objavujú v kontexte úsilia o lepšie reprezentovanie celonárodnej identity a zahŕňanie širších tém ako sú mier a budúcnosť národa.

Zmena melódie: oveľa menej často sa diskutuje o zmene melódie hymny. Melódia “Nad Tatrou sa blýska” je hlboko zakorenená v národnom povedomí a každá snaha o jej zmenu by pravdepodobne stretla s veľkým odporom.

Míľniky v histórii a dôvody pre a proti zmene 

Argumenty pre zmenu:

  • Modernizácia: Niektorí tvrdia, že text hymny by mal byť aktualizovaný, aby odrážal súčasné hodnoty a realitu slovenskej spoločnosti.
  • Inkluzivita: Doplnenie textu by mohlo pomôcť zahrnúť širšie spektrum slovenských kultúrnych a historických aspektov, čím by sa zvýšila jej reprezentatívnosť.

Argumenty proti zmene:

  • Tradičná Hodnota: hymna má hlboké historické korene a zmena by mohla byť vnímaná ako strata spojenia s historickým bojom za národnú nezávislosť.
  • Emocionálna Väzba: mnoho Slovákov má silnú emocionálnu väzbu na súčasnú formu hymny, ktorá je spojená s významnými momentmi v národnej histórii.

Míľniky histórie

 

Míľniky v histórii  a historické kontexty

Návrhy na zmenu hymny sa často objavujú v kontextoch širších spoločenských alebo politických debát. Napríklad počas diskusií o národnej identite, štátnej politike, alebo výročí významných historických udalostí. Napriek sporadickým diskusiám o možných zmenách zostáva hymna v súčasnosti nezmenená. Pokračuje v plnení svojej úlohy ako zdroj národnej hrdosti a jednoty.

Dôležitý symbol, ktorý nás spája… 

Zatiaľ čo debaty o národnej hymne odrážajú živé diskusie o identite a hodnotách, hudba a text si zachováva svoje postavenie ako stály symbol slovenského ducha a histórie. Každá diskusia o zmene hymny sa stretávala s vášnivými argumentmi z oboch strán, čo naznačuje hlbokú spojenosť obyvateľov so svojou národnou hymnou. Súčasná národná hymna Slovenska je viac než len oficiálnou štátnou piesňou. Ide o výraz národnej identity a hrdosti, ktorý vyjadruje túžby Slovákov po samostatnosti a uznaní. Silné odkazy na míľniky v histórii, na národnú históriu a kultúru robia z hymny dôležitý symbol, ktorý spája Slovákov doma aj v zahraničí. (RE)

Foto: archív redakcie a pixabay a wikipedia