Environmentálna výstava: Zem, miesto pre život – nespútané živly. Veľa energie a impulzov nájdete aktuálne v Tribečskom múzeu


6037   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Environmetálna výstava v Tribečskom múzeu – Zem, miesto pre život – nespútané živly

Environmentálna výstava: Zem, miesto pre život – nespútané živly v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch reaguje na aktuálnu tému. Príroda v dôsledku nadmerného čerpania prírodných zdrojov a intenzívneho, neúnosného zaťažovania produktmi ekonomických činností postupne znižuje až stráca schopnosť vyrovnávať sa so zmenami. Narúšajú sa vzájomné väzby medzi jednotlivými zložkami prírody. Výsledkom toho sú trvalé, nežiaduce zmeny prírody a tieto majú spätný negatívny dopad na existenciu samotného človeka.

K týmto negatívnym zmenám a problémom zaraďujeme globálne otepľovanie a zmena klímy. K tomu sa pridáva zmenšovanie ozónovej vrstvy, kyslé dažde, znižovanie biologickej diverzity, degradácia pôdy a rozširovanie púští, znečisťovanie vôd, nadmerná produkcia odpadov. Najvážnejším globálnym problémom je nekontrolovateľný rast ľudskej populácie a jej materiálnej spotreby.

Environmetálna výstava v Tribečskom múzeu – Zem, miesto pre život – nespútané živly

Týmto globálnym problémom sa venuje environmentálna výstava „Zem, miesto pre život – nespútané živly“, ktorú pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši. Textovo – obrazová časť na paneloch približuje 4 živly – oheň, zem, vzduch a vodu z environmentálneho pohľadu. Klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo po celej Zemi prechádza zmenami. Zatiaľ k horšiemu. 

Neprehliadnite:
Unikátne lokality Slovenska:
Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe.

Odoláte pozvánke do 9. storočia?

Na takto koncipovaná environmentálna výstava predstavuje aj preparáty niektorých európskych druhov živočíchov. Tie boli svojim životom viazané na jednotlivé zložky životného prostredia. Návštevníci tu nájdu pestrofarebný exotický hmyz, horniny, minerály, trojrozmerný model sopky, prameňa a veľa iných zaujímavostí. Jedinečná je možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne pokusy, čo určite poteší hlavne menších návštevníkov.

Environmetálna výstava v Tribečskom múzeu – Zem, miesto pre život – nespútané živly

Výstava podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu populácie a uvedomenie si ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia pred ich poškodzovaním. Jedným z cieľov je aj prehlbovať vedomosti a zručnosti návštevníkov v prírodovednom a fyzikálnom smere vzdelávania a formovanie zodpovedného správania sa voči prírode. Otázka stavu prírody, životného prostredia a ich ochrany je naliehavou celospoločenskou a celosvetovou otázkou. Aby sme prírodu neohrozovali, treba deti už od najútlejšieho veku citlivo a systematicky vychovávať k jej poznaniu a ochrane. Proces sa nekončí, rovnako je dôležité aj dospelým pripomínať potrebu ochrany životného prostredia a jeho hodnôt.

Stručne o múzeu

Tribečské múzeum je významná zbierkotvorná inštitúcia, ktorá sa zameriava na dokumentáciu prírody a spoločnosti v regióne, ktorý je turisticky zaujímavý a jeho atraktivita zroka narok narastá. Vďačí za to najmä okolitej prírode, či známemu pohoriu, opradenému mnohými tajomstvami. Aktuálna výstava je sprístupnená v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch. Pozvánka je aktuálna do 2. októbra 2020.

Ľ. Opáth
www.tribecskemuzeum.sk