Slovenské plynárenstvo ozelenieva, začalo s produkciou biometánu. Cesta pre zelené Slovensko


4030   -   3
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
enviro, SPNZ, lexikon.sk

Slovenské plynárenstvo začalo reálne ozelenievať. Slovensko sa totiž stalo ďalšou európskou krajinou, ktorá vyrába biometán. Spoločnosť PM, s.r.o vyrába pri Jelšave 80 – 85 MWh biometánu denne. „Základnou surovinou, ktorú používame pri výrobe bioplynu, je kurací a kravský hnoj a rôzne biologicky rozložiteľné odpady. Toto všetko sa používa na výrobu bioplynu, ktorý sa následne spracuje na biometán. Pri súčasných cenách je to ekonomicky výhodnejšie ako z nevyčisteného bioplynu vyrábať elektrickú energiu,“ povedal konateľ spoločnosti PM Martin Pribola.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) víta, že aj na slovenskom trhu produkujeme biometán. „Ide o plyn, ktorý má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn. To znamená, že je možné jeho bezproblémové vtlačenie do plynovodnej sústavy a dodanie koncovým užívateľom. Biometán je uhlíkovo neutrálny a pri jeho spaľovaní nevznikajú ani tuhé znečisťujúce látky, preto je vo forme bioCNG a bioLNG mimoriadne vhodnou voľbou na  dekarbonizáciu dopravy,“ uviedol  výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

biometán, SPNZ, lexikon.sk

Biometánové zásobníky

Sieť bioplynových staníc

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke približne stovka bioplynových staníc. „Prevádzkovatelia bioplynových staníc sa zamýšľajú nad budúcnosťou, pretože platné podporné mechanizmy sa im skončia od roku 2025. Výroba biometánu, ktorý by sa vtláčal do plynovodnej siete, je pri súčasných kritériách reálna pre približne tretinu z nich. Ďalšie by sa mohli zamerať na produkciu alternatívnych palív pre dopravu. Dôležité je nastavenie podporných mechanizmov na ich transformáciu,“ upozornila predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie Patrícia Gašparcová.

Neprehliadnite:

SPNZ, Eustream, lexikon.skSlováci dôverujú zemnému plynu, vidia jeho miesto aj pri znižovaní emisií

Podpora pre zelené Slovensko

V tejto súvislosti je pozitívne, že Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje dotačné výzvy na budovanie nových kapacít na výrobu bioplynu a biometánu a na úpravu existujúcich bioplyniek na výrobu biometánu. Ďalšou dôležitou úlohou bude nastavenie zmysluplnej prevádzkovej podpory pre spotrebiteľov biometánu, aby ho výrobcovia nepredávali do zahraničia, ale využil sa u nás. Predpokladom je tiež vytvorenie registra záruk pôvodu obnoviteľných plynov, ktorý pripravuje spoločnosť SPP –  distribúcia, a.s.
„Najväčšou pridanou hodnotou tohto registra je spojenie všetkých účastníkov trhu, ktorí môžu biometán predávať alebo nakupovať cez záruky pôvodu. Záruka pôvodu sa vydá na každú MWh plynu vtlačeného do distribučnej siete a následne sa môže biometán zobchodovať, spotrebovať alebo previesť do zahraničia,“ vysvetlil vedúci rozvoja sieťového obchodu v SPP – distribúcia Jerguš Vopálenský.

plynárenstvo ozelenieva, SPNZ, lexikon.sk

Spoločnosť PM, s.r.o vyrába pri Jelšave 80 – 85 MWh biometánu denne

Energetická bezpečnosť je priorita

Rozvoj biometánu má perspektívu v dvoch aspektoch, eliminuje uhlíkovú stopuzvyšuje energetickú bezpečnosť krajiny. „Ak niekto využije biometán v sektoroch zaťažených emisnými povolenkami, nemusí platiť za emisnú povolenku, ktorá je rekordne drahá. Európa sa zaviazala k uhlíkovej neutralite a budúcnosť je aj v biometáne,“ konštatoval M. Pribola.
Podľa R. Kvasňovského Slovensko má potenciál vyprodukovať 400 – 500 miliónov m3 biometánu ročne, čo je 10% súčasnej spotreby zemného plynu. „Pokiaľ by ho nahradil biometán, zvýši sa aj energetická bezpečnosť Slovenska, tým, že nemusíme dovážať toľko zemného plynu a biometán si dokážeme lokálne vyrobiť. Diverzifikácia dodávateľských zdrojov a čo najväčšia domáca produkcia obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov sú ďalšími úlohami, ktoré musíme v Európe splniť,“ dodal Richard Kvasňovský.

Text a foto: archív SPNZ, archív pixabay (úvodný záber)
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.spnz.sk a www.slovgas.sk