Súčasní režiséri Slovenska: projekt divadelného umenia, estetiky a osobností súčasnej slovenskej réžie.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rozšírili sme projekt Súčasní režiséri Slovenska o 10 tvorcov

Divadelný ústav (DÚ) pokračuje vo výskumno-publikačnom projekte Súčasní režiséri Slovenska. Je zameraný na osobnosti súčasnej slovenskej réžie. Ide o dlhodobý projekt Divadelného ústavu, ktorý stavia na systematickej reflexii a analýze divadelného umenia.

Réžia…, alebo kto sedí na režisérskej stoličke?

Ľubomír Vajdička

Juraj Nvota

Myšlienka rozšírenia pôvodného on-line katalógu vyplynula z potreby aktívne reflektovať a dokumentovať súčasnú i minulú slovenskú profesionálnu divadelnú kultúru s intenciou vytvorenia uceleného pohľadu na súčasnú slovenskú réžiu. Druhá etapa projektu tak nadväzuje na kontinuálne úsilie Divadelného ústavu – sprístupňovať širšej i odbornej verejnosti tvorbu súčasných slovenských režisérok a režisérov nielen prostredníctvom štúdií, ale aj bohatým obrazovým materiálom.

Martin Kákoš

Dodo Gombár

Druhá časť projektu má, podobne ako jeho prvá etapa, podobu prehľadného dvojjazyčného slovensko-anglického on-line katalógu. Tentokrát bolo do katalógu zaradených desať nových štruktúrovaných profilov režisérok a režisérov širšieho generačného rozpätia: Ľubomír Vajdička, Juraj Nvota, Martin Kákoš, Dodo Gombár, Dušan Vicen, Jozef Vlk, Soňa Ferancová, Gejza Dezorz, Michal Náhlík, Adriana Totiková.

Neprehliadnite:
Divadelný ústav predstavuje 10 tvorcov a choreografov
súčasného slovenského tanca

Dušan Vicen

Jozef Vlk

Jednotlivé profily podávajú relevantné životopisné údaje spomínaných tvorcov, charakterizujú a vo forme súpisu inscenácií taktiež predstavujú ich tvorbu na Slovensku i v zahraničí, vymedzujú ich miesto v kontexte slovenského divadelného umenia, uvádzajú základné črty ich režijného rukopisu a estetiky. Každý profil je zároveň doplnený fotografickým a audiovizuálnym materiálom, ktorý tvorí akýsi prierez tvorby týchto režisérok a režisérov. Druhá etapa projektu zachytáva tvorbu vybraných režisérok a režisérov do divadelnej sezóny 2018/2019.

Soňa Ferancová

Gejza Dezorz

Divadelný ústav plánuje postupne katalóg dopĺňať o ďalšie profily tvorcov a obsiahnuť tak tvorivú činnosť súčasných režisérok a režisérov viacerých generácií. Zaznamenávanie aktivít slovenskej réžie – v čo najširšom kontexte a súvislostiach – nepochybne môže viesť k spolupráci a mobilite umelcov a divadiel európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť impulzom pre otvorenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

Michal Náhlík

Adriana Totiková

Všetkých 30 profilov nájdete na stránke projektu Súčasní režiséri Slovenska.