Svätí Cyril a Metod zanechali silný odkaz pre dnešnú Európu. Solúnski vierozvestci šírili poznanie a vieru.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Svätí Cyril a Metod

Svätí Cyril a Metod sú spolupatróni Európy. Ich kultúrne a ich historické dedičstvo má pre našu európsku súčasnosť a hodnotový systém nespochybniteľný význam. Z učenia solúnskych bratov treba podčiarknuť zachovanie a šírenie a zveľaďovanie odkazu vierozvestcov a ich žiakov. Dnes nadobúda viera veľký zmysel a jej strata prináša rozpory a duchovnú biedu.

Obracajme sa na svoju vieru, hľadajme inšpiráciu do súčasnosti a budúcnosti. Oslovujme veriacich, pútnikov, ale aj turistov a ľudí s hlbokým vzťahom k minulosti a vlastným koreňom.

Patróni Slovenska a Európy

Slávni slovanskí vierozvestci svätí Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali z mesta Solún (Thessaloniké) v Grécku. Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako „Filozof“, v Konštantínopole.

Holubyho Chatka


Na ceste hľadania duchovných a kultúrnych koreňov

Svätí Cyril a Metod sú spolupatróni Európy. Aj preto sa ich odkaz uchováva v podobe, ktorá je blízka mnohým pútnikom. Naprieč Európou a aj územím Bratislavského samosprávneho kraja, prechádza Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Spája viacero zaujímavých pamätihodností z obdobia Veľkej Moravy. Dávna história je hmatateľná v lokalite Bratislavského hradu, kde jestvovalo opevnené slovanské hradisko s trojloďovou bazilikou už v 9. storočí.
Replika zvyškov Veľkomoravskej baziliky – na hornej východnej terase areálu – znázorňuje románsku sakrálnu stavbu, ktorá patrila podľa rozmerov k najväčším doposiaľ známym veľkomoravským kostolom.

V okolí hlavného mesta… 

Pár kilometrov od hlavného mesta leží obec Marianka  najstaršie pútnické miesto na území niekdajšieho Uhorska. Na slávnu minulosť Marianky odkazuje množstvo drobných sakrálnych stavieb, ktorým dominuje Bazilika Narodenia Panny Márie z roku 1377Klenotom Záhoria je aj Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (na obr.) jedna z najstarších sakrálnych stavieb na našom území.

Neprehliadnite: 

Objavujme naše Slovensko Klenot na Spiši Žehra, Lexikon

Klenot na Spiši:
Kostol Ducha svätého v obci Žehra je takmer v nezmenenej podobe už celé stáročia… 

 

Svätí Cyril a Metod a ich dedičstvo…

Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktoré cesta reflektuje, nie je len hmotné v podobe architektonických stavieb a sakrálnych objektov, ale aj duchovné, súvisiace so šírením viery, vzdelanosti a kultúry na našom území. Odkaz vierozvestcov si každoročne pripomíname aj v konkrétny deň – 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, s ktorým sú späté aj oslavy a podujatia v rôznych slovenských mestách. Púte, liturgické slávenia a odborné semináre pripomínajú, akú dôležitú rolu zohrali solúnski bratia v našich životoch. Popritom má však Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda uspokojovať potreby ľudí, ktorí sa na ňu vyberú celoročne a preto sú veľmi vítané všetky ďalšie obohacujúce sprievodné aktivity ako je budovanie 3D formátov, virtuálnej reality, vydávanie brožúr k tematike, organizovanie skupinových, poznávacích hier a pod.

Putovanie do Nitravy


Pamiatok je naozaj požehnane…

Ďalší pútavý príbeh napísalo hradisko Neštich nad Sv. Jurom v malebných Malých Karpatoch. Priamo so sv. Cyrilom a Metodom sa však spája iná lokalita – obec Devín s rovnomenným hradom na sútoku Dunaja a Moravy. Tu sa nachádzajú pozostatky veľkomoravského kostola z 2. pol. 9. storočia. Nálezy z veľkomoravského obdobia potvrdzujú kultúrno-duchovný aj politicko-strategický význam Devína. V okolí Farského kostola sv. Kríža z 13. st. bolo odkryté rozsiahle pohrebisko z čias Veľkej Moravy a nález náhrobného kameňa s bohatou symbolikou viedol k domnienkam, že práve tu je pochovaný sv. Metod.

Príležitosť na objavenie vlastnej cesty k viere a poznaniu si pripomíname každoročne 5. júla, v Sviatok svätého Cyrila a Metoda.  (RE)

Foto: archív redakcie