Autorské práva na softvér: ako ich získať? Poznáte nevyhnutné kroky k spokojnosti autora i užívateľa?


1087   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
softvér

Vyvinuli ste vy ako firma nový softvér a radi by ste ho výhodne speňažili? Čo však s autorskými právami v takom prípade? Potrebujete vedieť viac o podmienkach šírenia a využívania? A čo licenčná zmluva? Poďme sa pozrieť, ako postupovať v súlade s právom duševného vlastníctva.

Na počítačový program sa nazerá ako na umelecké autorské dielo, spadajúce pod právo duševného vlastníctva. Je teda potrebné brať do úvahy súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy v súvislosti s jeho vytvorením. Podobne ako je tomu pri knihách, obrazoch či hudobných dielach. Je nelegálne ho používať a šíriť bez súhlasu vlastníka autorských práv.

Autorské dielo s podmienkou i výnimkami

Avšak pozor, aby bol počítačový program chránený ako autorské dielo. Musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, teda napr. externého spolupracovníka na základe zmluvy o dielo, t. j. o zhotovení počítačového programu v zmysle autorského zákona, alebo zamestnanca v oblasti informačných technológií. Pokiaľ nespĺňa túto minimálnu požiadavku, nemôže byť chránený Autorským zákonom (Zákon č. 618/2003 Z. z. o práve autorskom a právach súvisiacich s autorským právom). Každý nadobúdateľ počítačového programu, ktorý oprávnene odplatne nadobudol jeho rozmnoženinu, môže ďalej prevádzať užívacie právo bez súhlasu autora. Na rozdiel od iných autorských diel nie je potrebné, aby bol zachytený na hmotnom nosiči.

softvér

Potreba licencie a jej druhy

Licencia je právo na používanie, resp. dokument, upresňujúci, za akých podmienok môže byť softvér používaný a šírený.
Licenčná zmluva a jej uzavretie prichádza do úvahy pri predaji alebo kúpe softwéru.
Ak je počítačový program/softvér vytvorený na objednávku, druhá strana získava automaticky aj licenciu na použitie počítačového programu pre daný účel. A to bez potreby licenčnej zmluvy, nakoľko dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo. Ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva o vytvorení diela je zmluva, ktorou sa autor zaväzuje osobne vytvoriť dielo – nehmotný statok – a zároveň dáva súhlas na použitie takto vytvoreného diela. V danom prípade sa však uplatnia ustanovenia o zamestnaneckom diele v zmysle autorského zákona.
Avšak je možné sa dohodnúť, že sa uvedený výkon majetkových práv autora k dielu vylúči a licenčná zmluva – vrátane príslušných zákonných ustanovení –, môže byť medzi dvoma subjektmi uzavretá.

Písomná forma zmluvy

Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.
Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak Autorský zákon neustanovuje inak.
Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob po­užitia diela udelený výhradnou licenciou. Je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.
Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.
Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu. Licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť.
Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov, avšak licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.

Neprehliadnite:

web
Profesionálne vytvorený web je základom pre propagáciu na internete. Kvalitný dizajn hrá prím

Ako získať autorské práva na softvér v súlade zo zákonom?

Licenčná zmluva teda pri počítačovom programe na objednávku neprichádza do úvahy. Nie je potrebné ju uzatvoriť, pretože všetky majetkové práva vykonáva objednávateľ/zamestnávateľ, a teda nie je potrebné mu udeľovať súhlas na použitie diela ako majetkové právo, keď ho môže vykonávať v zmysle ustanovenia § 90 Autorského zákona. Avšak tak ako už bolo vyššie uvedené, je možné sa dohodnúť, že sa uvedený výkon majetkových práv autora k dielu vylúči a licenčná zmluva sa uzavrie.
Licenčnou zmluvou však musí udeliť autor nadobúdateľovi súhlas na použitie softvéru pri jeho predaji a kúpe, ak teda nebol softvér vyrobený na objednávku, napr. na základe zmluvy o dielo.

Nový softvér a čo musí licenčná zmluva ešte obsahovať?

Licenčná zmluva by mala obsahovať najmä:

  • spôsob použitia diela,
  • rozsah licencie,
  • čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo
  • spôsob jeho určenia a
  • odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

softvér a Odborné školy a program na technické kreslenie CAD

Nový softvér a dohodnuté pravidlá

Dohodnutá odmena alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela.
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak nie je dohodnuté inak. Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli.

Softvérové pirátstvo

Označuje neoprávnené používanie softvéru, chráneného autorským právom. K pirátstvu dochádza pri kopírovaní, sťahovaní, zdieľaní alebo predaji softvéru. Takisto sem spadá i inštalácia viacerých kópií softvéru do osobného alebo pracovného počítača nad rámec zakúpenej licencie.

Potrebujete poradiť s postupom v oblasti autorských práv? Či už ide o softvér alebo iný výsledok tvorivej duševnej činnosti, môžete sa s dôverou obrátiť na našu advokátsku kanceláriu Hriadel & Heger. Poskytneme vám informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať. (WP)

Foto: pixabay a archív redakcie