Vzácna návšteva: Koniarek u Löfflera. Odhalené artefakty depozitára v múzeu v Košiciach.


5266   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Koniarek u Löfflera a odhalené artefakty depozitára v múzeu v Košiciach

Na prehliadku aktuálnych výstav opäť – po vynútenej dvojmesačnej prestávke – pozýva Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach. Výstavy – Koniarek u Löfflera a Odhalené artefakty depozitára budú trvať do 21. júna a vy si ich môžete prezrieť na Alžbetinej ulici č. 20.

Výstava Koniarek u Löfflera, alebo u Béla báčiho, ako ho familiárne nazývali mnohí Košičania, predstavuje reprezentatívny výber diel sochára Jána Koniarka (1878 – 1952) zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Vojtech Löffler (1906 – 1990), maliar a sochár sa so svojím kolegom vo fachu v skutočnom živote naozaj mohli navštíviť…

Ťažisko výstavy tvorí jeho komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). „Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii. Odzrkadlilo sa to najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácie sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa,“ hodnotí dielo Filip Krutek, kurátor výstavy.

Koniarek u Löfflera a odhalené artefakty depozitára v múzeu v Košiciach

Výstava je organizovaná v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Trnavská  galéria počas rekonštrukcie Nového krídla Koppelovej vily (od 16. 10. 2019), v ktorom bola stála expozícia Sochár Ján Koniarek, prezentuje v roku 2020 dielo kľúčovej postavy slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka mimo Trnavy. A to v Košiciach. Po ukončení rekonštrukcie bude v galérii jeho stále expozícia reinštalovaná v roku 2021.

Neprehliadnite:
Nostalgie zajtrajších rán Vlasty Žákovej

Pri výstave Odhalené artefakty depozitára, ktorá prebieha súčasne s prvou výstavou, sa viac dozviete o umelcovi, svetobežníkovi a vernom Košičanovi Vojtechovi Löfflerovi. Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka. Majstrovstvo umelca sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách a sochárskych dielach často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Využíval ich aj vo svojráznom vytváraní šperkov.

Okrem bohatej sochárskej a maliarskej tvorby sa Vojtech Löffler venoval aj zberateľstvu. Zanechal po sebe nielen rozsiahlu umeleckú pozostalosť, ktorú tvorí jeho dielo, ale aj veľkú zbierku umeleckých diel a predmetov z keramiky, kameniny a porcelánu. Zhromažďoval si diela svojich súčasníkov, autoportréty regionálnych maliarov, ktorí ho zaujali. Podnietil tiež vznik galérie, múzea – nového kultúrneho stánku pre Košičanov. Ešte pred smrťou rozhodol, že dom na Alžbetinej ulici, kde býval, bude patriť mestu. Želal si, aby v tomto dome vznikla galéria.

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré Mesto

Časť Löfflerovej maliarskej zbierky tvorí stálu expozíciu v jeho múzeu. Aktuálna výstava k ním pridáva aj ďalšie diela, ktoré sú po väčšinu času ukryté v depozitáre. Významnú časť zbierky tvorí tiež kolekcia malieb, grafík a kresieb zobrazujúcich architektonicko-krajinárske námety, akty a figuratívne kompozície. Aj v nej sa prejavuje príklon umelca k realisticko-impresionistickej tradícii so silným zobrazovacím akcentom. Medzi autormi zastúpenými na výstave sú napríklad K. Kővári-Kačmarik, E. Krón, J. Szabó, E. Spannerová alebo J. Collinásy. Hlavným motívom rozšírenej stálej expozície v podobe komornej výstavy je priblíženie zriedkavo vystavovaných diel verejnosti. Löfflerova zbierka sa dá charakterizovať ako súbor diel vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s dôrazom na človeka a ľudské zručností.

www.lofflermuzeum.sk