Sign in / Join

Vymáhanie pohľadávok: dôležitosť dôkladného overenia dlžníka pred začatím vymáhacieho procesu


3155   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Poskytujeme vymáhanie pohľadávok ako komplexný servis

Nákup a predaj sú základným aspektom každého podnikania. Ak si však podnik obchodný vzťah vopred nezabezpečí, zanedbá ostražitosť, má nízku mieru informovanosti. Potom sa pod vplyvom zmien trhového prostredia môže dostať do nepríjemnej situácie. Obmedzená alebo úplná platobná neschopnosť obchodných partnerov či klientov, vedie k riziku ohrozenia jeho vlastnej podnikateľskej činnosti. A to najmä v prípade objemných transakcií. Ak sa kumuluje neuhrádzanie záväzkov obchodnými partnermi a klientmi, spôsobuje to podnikateľskému subjektu značné škody. Užitočná rada v správny čas vždy príde vhod. Poskytujeme vymáhanie pohľadávok ako komplexný servis služieb a právnych úkonov.

Nepredvídané finančné straty často spôsobujú úpadok podnikania v dôsledku neschopnosti realizácie ďalších ekonomických činností. S tím súvisí pravdepodobnosť vzniku aj nepriamych škôd. Spomeňme napríklad poškodenie obchodného mena, perspektívnych kontaktov a vysokú pravdepodobnosť neúspechu v prípade záujmu získať cudzí kapitál (investície). Vzniknuté pohľadávky nesporne negatívne vplývajú aj na majetkovú štruktúru právnickej či fyzickej osoby, likviditu a rentabilitu subjektu. To má v konečnom dôsledku bezprostredný dosah na celkovú ekonomickú prosperitu subjektu, a to predovšetkým v nadchádzajúcom období. V prípade, ak sa včas nezabezpečí dôkladné vymáhanie pohľadávok, môže dôjsť k celkovému spomaleniu hospodárskeho rastu daného ekonomického prostredia.

Platobná schopnosť

Poznať platobnú schopnosť svojich obchodných partnerov a klientov je preto elementárnou potrebou každého podnikateľského subjektu, ktorý sa chce vyhnúť neplateniu zainteresovaných strán. V súčasnosti si niektoré spoločnosti overujú platobnú schopnosť budúcich partnerov či klientov ešte pred realizovaním prvého obchodu. Tým chcú eliminovať riziko vzniku pohľadávok.

Zdrojom informácií v zásade bývajú predchádzajúce skúsenosti s konkrétnym subjektom. Ide o referencie od iných spoločností, údaje účtovných výkazov, relevantné údaje o klientoch vedené v rôznych registroch a pod. Vzhľadom na diferenciáciu trhu je však dosť bežné a prirodzené, že sa nedá technicky a kapacitne v každom segmente podnikania kontrolovať platobnú disciplínu všetkých zainteresovaných subjektov. Ide najmä o prípady fyzických osôb. I z toho dôvodu dochádza k nesprávnej detekcii platobnej disciplíny. Odhalí sa až v priebehu realizácie obchodu, čím vznikajú podnikateľským subjektom pohľadávky.  

Poskytujeme vymáhanie pohľadávok ako komplexný servis

Podcenenie včasného riešenia vzniknutých pohľadávok a hĺbkovej analýzy pomerov dlžníka však môže vyústiť až do úplného opustenia trhu veriteľskou firmou. Riadiaci manažment preto musí dôkladne zvážiť následný postup vymáhania pohľadávok. A to najmä so zreteľom na ekonomickú stránku. Pokrytie vymáhania pohľadávok z vlastných zdrojov predstavuje súbor individuálne nevyvážených výhod a nevýhod, ktoré vyplývajú z takto realizovaného vymáhania. Urgovanie, prípadne právne zastrešenie vymáhania pohľadávok internými zdrojmi, vytvára náklady spojené s komunikáciou. Napríklad s telefonátmi, cestovným, nájomným, nutnosťou technického vybavenia.  Predovšetkým však náklady na mzdy a zdravotné poistenie zamestnancov či financovanie úkolovo platených advokátskych služieb.

Neprehliadnite:
Virtualtechsummit 2 zjednotil municipality Slovenska a Európy

Na druhej strane, vo vyspelých ekonomikách je zaužívaný model postúpenia pohľadávok vymáhacím spoločnostiam. Občiansky zákonník definuje postúpenie pohľadávky ako právny úkon, pri ktorom „veriteľ postúpi svoju pohľadávku i bez súhlasu dlžníka inému veriteľovi“ (Občiansky zákonník; 40/1964 Zb. z. v znení neskorších noviel, § 524). Pričom veriteľ je povinný o tomto postúpení pohľadávky vopred informovať dlžníka. Každý veriteľ má tak dispozičné právo na svoju pohľadávku. V rámci tohto práva môže pohľadávku predať. Môže ju však aj postúpiť inému subjektu, teda fyzickej alebo právnickej osobe. Postúpením pohľadávky vymáhacej spoločnosti sa zvyšuje efektivita vymáhacieho procesu, a to najmä z dôvodu informačnej a právnej predispozície predmetných inštitúcií. V súčasnej dobe je informácia neodškriepiteľne jednou z najcennejších komodít. V spojení s kvalitným právnym servisom je prepojenie týchto dvoch atribútov fundamentálnym prvkom pri vymáhaní finančných prostriedkov. Profesionálne vymáhacie spoločnosti disponujú rozsiahlymi databázami, a tak proces vymáhania pohľadávok býva spravidla vybavený promptne.

Správna adresa v čase potrebnej pomoci

Spoločnosť Claims Collection, s. r. o. poskytuje v tomto smere komplexný servis služieb spojený s vymáhaním pohľadávok. Zároveň kladie dôraz na riadnu detekciu dlžníka. Na základe súboru kritérií má možnosť získavať informácie o bonite dlžníka, ktoré jej následne pomáhajú pracovať s jednotlivými pohľadávkami. Analýza dlžníka a detailné poznanie jeho pomerov predurčuje nasadenie správnych právnych úkonov. Tým sa aj urýchľuje proces vymáhania. V procese spracovania pohľadávok sa v prvom rade posudzujú poskytnuté podklady od klienta, aby sa mohol vyvodiť ďalší možný postup. V tomto štádiu je možné zistiť napríklad informácie o firmách v likvidácii či v konkurze, ukončenú podnikateľskú činnosť, zlú platobnú schopnosť a pod. Z vymáhacieho procesu je zrejmé, či bude možné mimosúdne vymôcť finančné prostriedky od spoločnosti, ktorá nedisponuje majetkom či financiami. Preto je dôležité sledovať nielen hnuteľný majetok, ale aj príjmy a nehnuteľnosti.

Poskytujeme vymáhanie pohľadávok ako komplexný servis

Na základe uvedeného je potrebná kategorická tvorba mechanizmu, ktorý včasne odhalí počiatočné znaky insolventnosti podnikateľského subjektu. Indikátorov, ktoré zreteľne odkazujú na zvýšenú rizikovosť dlžníka, môže byť viacero. Práve aj z toho dôvodu je potrebné sledovať jednotlivé dáta pravidelne. Medzi dôležité ukazovatele rizikovosti podnikateľského subjektu patrí napríklad znižovanie imania spoločnosti, zmena právnej formy, vystúpenie spoločníka zo spoločnosti a ďalšie. V prípade vymáhania pohľadávok prostredníctvom interných zdrojov býva vyhľadávanie takýchto informácií spravidla dosť náročné.

Hľadáme riešenia

Kontrola bonity dlžníka predstavuje náročný proces, na základe ktorého však podnikateľský subjekt dokáže nájsť informácie preukazujúce disponibilitu uhrádzania záväzkov dlžníka. Spoločnosť Claims Collection, s. r. o. využíva vlastnú, neustále aktualizovanú databázu, ktorá chráni našich klientov pred prípadným rizikom. Vďaka vlastnej technológií sme aktuálne upozorňovaní na zmeny a potenciálne hrozby vždy v momente, keď sa objavia. Aj z toho dôvodu dokážeme pružne a včasne reagovať na akékoľvek zmeny a vplyvy a pristupovať k relevantným právnym krokom. Tvorba takto vybudovaného komplexného informačného systému predstavuje pre spoločnosť veľkú investíciu. Na jednej strane stojí komplexnosť získaných informácií, ktoré dopomáhajú k plynulému vymáhaniu pohľadávok. Na strane druhej miera využiteľnosti, a to v prípade, ak nie je vymáhanie pohľadávok hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti.

Koniec dobrý, všetko dobré…

Odmena pri vymáhaní pohľadávok preto býva nastavená v závislosti od kvality poskytovaných služieb. Samozrejme, so zreteľom na individuálny charakter dlžníkov a predmetných pohľadávok. Hodnota takéhoto systému by sa však nemala podceňovať. Zapojením služieb profesionálnej vymáhacej spoločnosti podnikateľský subjekt investuje do zabezpečenia existencie svojej spoločnosti. Vývoj situácie v dôsledku pandémie Covid-19 zvýraznil odlišnosti, ktoré poukazujú na priepastný rozdiel viacerých obchodníkov. Tým sa dostávame k poznaniu, že dôvody neplatenia môžu byť rôznorodé. Podnikatelia sa často uchyľujú k právnej ochrane, čím sa usilujú vyhnúť svojim záväzkom. Silný partner na vymáhanie pohľadávok však umožňuje zvýšenie bezpečnosti a elimináciu právneho manévrovania dlžníkov. Namiesto zvyšovania pohľadávok podnikne potrebné kroky, aby sa finančné prostriedky vrátili veriteľovi.


Aktivujte si

Prihlásením k odberu noviniek súhlasíte so zasielaním marketingových e-mailov a potvrdzujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.