Svetový deň Zeme a kľúčové otázky nášho bytia. Zem je ubolená a potrebuje našu pomoc!

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vypočítaj si svoju uhlíkovú stopu pomocou šikovnej kalkulačky

Svetový deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. S týmto dátumom ľudstvo poukazuje na zásadné otázky bytia. Často skloňovanou a vskutku ohrozenou komoditou –  bez ktorej nie je život na Zemi možný – je voda. S touto základnou podmienkou pre život ide ruka v ruke aj ovzdušie. Ako rovnocenná súčasť zdravej prírody, ktorá podskytuje zázemie a zdroj sily Zeme, a teda aj ľuďom. Ide o základnú rovnicu života.

Ktorý z uvedených sčítancov tejto rovnice je pri hľadaní kľúča ku globálnym problémom dôležitejšia? Všetci hľadáme odpoveď. Nájdeme ju konečne? Aj na to máme Deň Zeme, aby sme si uvedomili neustále poškodzovanie životného prostredia. Iniciatíva vznikla u environmentálneho aktivistu a amerického senátora Gaylorda Nelsona. Od roku 1970 v tento deň myslíme na životné prostredie a vo zvýšenú pozornosť zameriavame aj na vodu. Bez nej nie je možný ďalší život a rozvoj ľudstva. Intenzívne myslime na to, čo podmieňuje život na Zemi a preto…

… chráňme si našu Zem!

Dôležité je uvedomiť si hodnotu a význam našej kolísky a jej nezastupiteľné miesto. Mnohé chyby z minulosti v oblasti vodného hospodárstva možno pripísať skutočnosti, že voda bola a stále je na Zemi považovaná za čosi, čoho je dostatok a čo je dokonca zadarmo. Lenže voda sa aj v dôsledku zmeny klímy na Zemi, rastúcej populácie, ako aj zvýšeného ekonomického rastu, stáva dôležitým kapitálom, ktorý je potrebné chrániť a zveľaďovať.

Podbanské, Kriváň, voda, enviro, ochrana životného prostredia

Ocharna životného prostredia – strategická priorita štátu

Prioritou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) je chrániť zdroje podzemnej vody, zamerať sa na jej zadržiavanie v prírode a udržateľné využívanie. MŽP SR pripravuje napríklad o vode dva kľúčové dokumenty. Ide o modernú Koncepciu vodnej politiky, ako aj aktualizáciu Vodného plánu Slovenska. Keď sa podarí postupne do praxe uvádzať tieto opatrenia, Zem má na záchranu šancu. Potrebné je uvedomiť si, že zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto musíme podporovať myšlienku spoločného celosvetového úsilia ochraňovať dary Zeme pre budúce generácie ľudí i ostatnýcxh živých tvorov, ktoré žijú na Zemi…

Neprehliadnite:

Vypočítaj si svoju uhlíkovú stopu pomocou šikovnej kalkulačky

Matka Zem je unavená. Vieme jej však pomôcť.
Vypočítaj si aj ty svoju uhlíkovú stopu

Do tvorby dôležitej Koncepcie vodnej politiky sa zapojili viaceré inštitúcie a odborníci, ktorí pracujú na cieľoch a opatreniach vo vodnom i pôdnom hospodárstve. Výsledkom procesu bude do konca roka 2021 Koncepcia vodnej politiky, ktorú  schváli vláda SR a podporí ju odborná a občianska verejnosť.

Vodný plán pre našu budúcnosť

Ďalším dôležitým dokumentom MŽP SR bude Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027. Upriamuje pozornosť na význam riek, nevyhnutnosť ich ochrany pred život ohrozujúcim znečisťovaním. Dokument je od decembra 2020 sprístupnený na verejnú konzultáciu. Môže sa jej zúčastniť odborná aj laická verejnosť, užívatelia vôd, samosprávne kraje, obce a dotknuté orgány štátnej správy. Po ukončení verejnej konzultácie Vodný plán predloží MŽP na schválenie vláde SR.

Enviro, voda, rieky, ochrana životného prostredia, Voda naša každodenná! Pripomíname si Svetový deň vody

Slovensko pripravuje aj plán “oslobodzovania” slovenských riek, na ktorý sa majú využiť investície z Plánu obnovy. Revitalizáciou vodných tokov sa vytvorí priestor pre ich ekologický manažment a zadržiavanie vody od chybných a prírode škodlivých zásahov, ktorých bolo v dávnejšej i nedávnej minulosti viac ako dosť.

Potrebné je uvedomiť si, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné. Preto musíme podporovať myšlienku spoločného celosvetového úsilia ochraňovať jej dary pre budúce generácie ľudí i ostatnýcxh živých tvorov, ktoré na Zemi žijú…
Chráňme si našu Zem!

Text: redakcia
Foto: pixabay a archív redakcie