Dunajské inšpirácie sú aktuálne v každom ročnom období. Odborníci na jednej lodi určili azimut…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dunajské inšpirácie, Most SNP UFO Bratislava

Dunajské inšpirácie pre cestovný ruch. Podnetné, no na realizáciu celého komplexu služieb nie veľmi jednoduché riešenia. Alebo? Ako môže realizácia a zavedenie služieb prispieť k rozvoju cestovného ruchu v podmienkach Bratislavy? Zásadná otázka a hlavná téma nedávneho stretnutia odborníkov, ktorým náš veľtok leží každodenne na srdci. Ide totiž o ťažiskový argument a námet rozvoja cestovného ruchu v hlavnom meste a jeho bezprostrednom okolí.

Podujatie organizovala Bratislavská oblastná organizácia cestovného ruchu (BTB) a novinárske združenie FIJET SLOVAKIA. Nepochybne išlo o podnetné a veľmi potrebné stretnutie, ktoré sa stalo priesečníkom názorov predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, rozvojových inštitútov, novinárov, incomingových cestovných kancelárií, stakeholderov i ďalších subjektov. Spoločne ich zjadnocuje záujem o poskytovanie kvalitných a atraktívnych služieb v cestovnom ruchu v podmienkach hlavného mesta. Pre všetky zúčastnené strany je Dunaj “voda živá”, zasluhujúca si lepšie využitie jeho potenciálu a v tomto ohľade aj zaslúženú pozornosť.

Postrehy zo sveta o Dunaji a jeho možnostiach

V prvej časti zahraniční novinári z Veľkej Británie, Rakúska, Španielska a Srbska prezentovali svoj pohľad na Dunaj ako súčasť medializácie cestovného ruchu. Cestovatelia ukázali nielen svoje zážitky zo splavovania Dunaja, ale aj svoje vlastné skúsenosti a možnosti neformálnej medializácie. V druhej časti bolo maximálne úsilie o vzájomnú komunikáciu a ústretovosť k diskutovanými otázkam. Generálny riaditeľ sekcie Cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDaV SR) Tomáš Ondrčka a generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy Tomáš Kalina rovnako z MDaV SR informovali, diskutovali aj odpovedali na otázky. K prezentovaným problémom zaujala stanovisko námestníčka primátora hlavného mesta Bratisavy Tatiana Kratochvílová.

Dunajské inšpirácie

Dunajské inšpirácie treba realizovať

O praxi s organizovaním návštevy Bratislavy zo strany turistov z kajutových lodí hovorila Izabella Kubíková z CK Flora Tour a skúsenosti aj novinky z osobnej lodnej dopravy priblížil Marek Považan z Lodnej osobnej dopravy (LOD) Bratislava. Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu priniesli na lodi podnetné debaty, zaujímavé skúsenosti, konkrétne návrhy i častú otázku – čo budeme robiť na Dunaji? Pre cestovný ruch si čo najskoršie riešenie vyžaduje jednotnú víziu, koncepčnú prípravu s 20 – 30-ročným predstihom. Povedal generálny riaditeľ sekcie CR na MDaV SR Tomáš Ondrčka. Dunaj má význam pre rozvoj okolitých regiónov a dôležité v tomto kontexte môžu byť aj jeho prítoky a menšie vodné toky. 

Neprehliadnite:

Tekuté územia, SNG
SNG a SNM pozývajú na výstavu – Tekuté územia.
Ako vyzerali územia pri Dunaji na mapách z r. 1650 – 1800?

Záujem štátu, záujem hlavného mesta, záujem podnikateľov = záujem turistov

Na rezortnom MDaV SR prebieha proces spracovania stratégie rozvoja cestovného ruchu aj stratégia vodnej dopravy do roku 2030. Hlavné mesto má už vypracovaný strategický dokument rozvoja do roku 2030, v ktorom je zahrnutá aj časť cestovného ruchu. Tieto strategické dokumenty majú svoj význam a sú podkladom pre plány a ich konečnú realizáciu. 
Z podnetu mesta vznikla v rámci projektu prístavov na MDaV SR pracovná skupina. Treba ju znova oživiť, bude prospešná aj vo vzťahu k Dunaju v cestovnom ruchu, povedal riaditeľ vodnej dopravy z MDaV SR Tomáš Kalina. Dosiahnuť pokrok v spolupráci všetkých zainteresovaných inštitúcií od vlády, ministerstiev, cez kraje, mestá obce v prepojení na podnikateľské subjekty je potrebné pre tvorbu ponuky atraktívneho produktu – jednotný názor v ponímaní Dunajských inšpirácií a  rozširovanie ponuky aj do okolia Bratislavy smerom na Záhorie, na Žitný ostrov až po Nitru. Cieľom je predĺžiť pobyt pasažierov kabínkových lodí v Bratislave. Bariéru tvorí len jedna plavebná komora, ktorá je niekedy aj počas sezóny v procese rekonštrukcie. Tento technický problém spomenula Izabella Kubíková.

Dunajské inšpirácie

Slovom a písmom…

… turisti očakávajú za svoje peniaze kvalitu. Súčasťou kvality lodnej dopravy v Bratislave je aj prístav a oba brehy Dunaja, prístup k Dunaju a život pri Dunaji. O tom hovorila viceprimátorka Tatiana Kratochvílová. Diskutujúci z pléna podporili jej názor s návrhom predĺženia priestoru pre kotvenie lodí smerom von z centra mesta tak, ako to praktizujú napríklad v Budapešti, kde je pre tieto lode vybudovaná aj príslušná infraštruktúra. Zjednodušenie právnej úpravy umožní využívať potenciál vodnej plavby rekreačných plavidiel. Sieť požičovní týchto plavidiel si určite nájde svojich zákazníkov, ako spomenul generálny riaditeľ vodnej dopravy na MDaV SR Tomáš Kalina

Dunajské inšpirácie

Dočkáme sa?

Prítomní zástupcovia MDaV SR a samosprávy konštruktívne reagovali na konkrétne podnety, ktoré sa týkali dostupnosti  Dunaja pre bezmotorové plavidlá a dostupnosti Divokej vody zdieľanými bicyklami, zavedením tzv. tematickej dopravy s možnosťou prepojenia osobnej prepravy s dopravou kajakov. V rámci pravidelnej mestskej dopravy ide vo viacerých prípadoch o nenáročné technické riešenia, ktoré prispejú k spokojnosti a zvýšeniu atraktivity Bratislavy a jej dunajských inšpirácií.  

Text: Ľ. Novacká
Foto: BTB

Medzitulky: redakcia

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

 

 

Viac na:
www.visitbratislava.com 
wwwfijetslovakia.sk